Författare Rauhala Pentti
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2007
Sidantal 68 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 167
ISSN-L 1235-6549
ISBN 978-952-446-563-2 (painettu), 978-952-446-564-9 (pdf)
Sammandrag

Tähän selvitykseen on koottu tiedot Perämeren kansallispuiston saarilla tehdyistä lintututkimuksista ja merkittävimmistä lintuhavainnoista. Jokaisen saaren pesimälinnusto on tutkittu 5–16 vuonna. Kaikkien tutkimusten tulokset esitetään liitteissä. Vanhin koko kansallispuiston alueen kattava tutkimus on tehty vuonna 1960 ja varhaisimmat lintuhavainnot ovat vuodelta 1910. Säännöllisesti saarten linnustoa on tutkittu vuodesta 1974 lähtien. Jokaisesta pesivästä lajista esitetään lyhyt kuvaus.

Saarilla pesi seurantajakson aikana 88 lintulajia, joista säännöllisesti tavattiin 39 ja osan aikaa 49. Linnuista luokitellaan Suomessa uhanalaisiksi 18 ja EU:n lintudirektiivin I-liitteessä suojeltaviksi 10 lajia. Linnuston suojelemiseksi esitetään toimenpiteitä.

Raportissa käsitellään myös saaristolinnuston esiintymiseen vaikuttavia tekijöitä, kuten lajiston koostumusta ja alkuperää, pesäpaikkojen valintaa ja niiden tarjontaa, ravinnon hakua, lintujen sosiaalisuutta, pesimisaikoja ja ihmisen vaikutusta linnustoon. Myös jokainen saari esitellään lyhyesti.

Tillgänglig i tryckt format
Pris 15 €