Författare Järventausta Kari
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1996
Sidantal 92 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 58
ISSN-L 1235-6549
ISBN 951-53-0864-x (painettu)
Sammandrag

Liesjärven ja Nuuksion kansallispuistojen, Tervalamminsuon, Tartlamminsuon, Purinsuon ja Luutasuon sekä Luutaharjun perhos- ja vesiperhoslajistoa inventoitiin 27.4.–25.9.1993. Erityistä huomiota kiinnitettiin soista, vanhoista metsistä ja lehdoista riippuvaisiin sekä uhanalaisiin lajeihin. Pyynti- ja havainnointimenetelminä käytettiin haavi-, syötti- ja valopyyntiä.

Inventoinnin yheydessä koottiin aikaisemmat keräilytiedot ja havainnot kohteista. Pääosa tiedoista, jotka koskivat ainoastaan Nuuksiota, saatiin viideltä hyönteisharrastajalta sekä vähäisessä määrin kirjallisuudesta.

Suobiotoopeille tunnusomaisia lajeja tavattiin v. 1993 eniten Purinsuolta (42 lajia) ja vähiten Luutasuolta (36 lajia). Suokohteiden lajistolle oli ominaista vaateliaiden ja levinneisyydeltään pohjoisten lajien niukkuus, mikä saattaa johtua useimpien soiden reunaosien kuivatuksesta. Kaikista suokohteista tavattiin valtakunnallisesti uhanalaiseksi luokiteltu (luokka Sh) luumittari (Aspitates gilvaria), joka oli ainoa tämän inventoinnin yhteydessä tavattu uhanalaislaji. Viime vuosina Nuuksion alueelta on tavattu lisäksi silmälläpidettäviksi luokitellut kirjoverkkoperhonen (Hypodryas maturna) kolmesta eri paikasta sekä poppelikääröyökkönen (Ipimorpha contusa).

Liesjärven ja Nuuksion kansallispuistoissa inventointi keskitettiin vanhoihin metsiin ja lehtoihin. Mainittujen elinympäristöjen tunnusomaisia lajeja tavattiin kummastakin kohteesta niukasti. Etenkin Nuuksion vanhojen metsien perhoslajisto oli varsin monipuolinen.

Liesjärven kansallipuiston keskeisiä inventointikohteita oli metsien lisäksi harjun rinteellä sijaitsevan, 1790-luvulta peräisin olevan Korteniemen metsänvartijatilan pihapiiri.

Tervalamminsuolta, Purinsuolta ja Luutasuolta tavattiin useita yksilöitä Limnephilus luridus -vesiperhosta, jota ei ole aikaisemmin tavattu Etelä-Hämeen luonnontieteellisestä maakunnasta. Lajin on aikaisemmin luultu elävän vain murtovedessä.