Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2005
Sidantal 51 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 150
ISSN-L 1235-6549
ISBN 952-446-408-x (painettu), 952-446-458-6 (pdf)
Sammandrag

Rovaniemen maalaiskunnassa ja Tervolassa sijaitsevan Pisavaaran luonnonpuiston kääpälajisto inventoitiin elo-syyskuussa 2003. Työ tehtiin siten, että jokaiselta käydyltä metsäkuviolta tehtiin täydellinen luettelo löytyneistä kääpälajeista. Yhteensä inventoitiin 124 metsäkuviota. Kaikki Pisavaaralta kerätyt kääpänäytteet tarkistettiin seuraavista kasvimuseoista: Helsingin yliopiston kasvimuseo (virallinen lyhenne H), Metsäntutkimuslaitos (HFR), Turun yliopiston kasvimuseo (TUR), Oulun yliopiston kasvimuseo (OULU), Naturhistoriska Riksmuseet Tukholmassa (S), Evolutionsmuseet Uppsalassa (UPS) ja Göteborgin yliopiston sienikokoelmat (GB). Pisavaaran luonnonpuistosta löytyi yhteensä 125 kääpälajia, mikä on suurin luku, mitä on raportoitu miltään metsäalueelta Suomesta. Artikkelissa esitellään harvinaisimmat lajit löytötietoineen. Lisäksi esitetään taulukkoina indikaattorilajit, uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit sekä alueen yleisimmät käävät.

Posion kunnassa sijaitsevan Korouoman-Jäniskairan suojelualueen käävät inventoitiin elo-syyskuussa 2001 samoilla menetelmillä kuin Pisavaaran luonnonpuistossa. Inventoituja metsäkuvioita oli 65, ja alueelta löytyi 78 kääpälajia. Artikkelissa esitellään löytynyttä lajistoa ja harvinaisten lajien ekologiaa. Erityisesti huomio kiinnitetään indikaattorilajeihin, uhanalaisiin ja silmälläpidettäviin kääpiin sekä yleisimpiin lajeihin.

Upplagan har utgått