Författare Kontiokari Heidi, Lehtonen Hannu, Louhisalmi Kari, Kaukonen Maarit, Turunen Teija, Siira Jorma, Taskila Jari, Moilanen Eero
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2011
Sidantal 74 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 66
ISSN-L 1239-1670
ISBN 978-952-446-910-4 (painettu), 978-952-446-911-1 (pdf)
Sammandrag

Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelma kaudelle 2007−2016 on laadittu vuonna 2007. Kauden alkupuoliskolla tehtiin suunnitelman välitarkastus, jossa arvioitiin suunnitelman alkukautta ja suunnitelman toteutumista sekä päivitettiin toiminnan päälinjaukset ja toimintaohjelma loppukaudelle. Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelman välitarkastus alkoi syyskuussa 2010. Metsähallituksen johtoryhmä vahvisti välitarkastuksen tulokset helmikuussa 2011.

Välitarkastuksessa suunnitelman toteutumista arvioitiin seurantamittareiden avulla. Mittarit osoittivat, että toiminta on ollut pääosin suunnitelman mukaista. Metsähallituksen hallinnassa oleva maa-ala on hieman lisääntynyt ja myös metsävarat ovat karttuneet maa-alan ja puuston hyvän kasvun myötä. Hakkuut olivat noin 2 % käyttöpuusuunnitetta pienemmät. Ekologinen verkosto on laajentunut. Suojelu- ja virkistysalueiden kävijämäärät ovat säilyneet keskimäärin samalla tasolla. Metsähallituksen rahankäyttö ja työllistävä vaikutus ovat kasvaneet.

Luonnonvarasuunnitelman välitarkastus toteutettiin sidosryhmistä koostuvan yhteistyöryhmän kanssa. Suunnitelman muutostarpeita arvioitiin Metsähallituksen ja toimintaympäristön muutosten sekä yhteistyöryhmän näkemysten perusteella. Metsähallituksen toiminnan kannalta merkittäviä muutoksia ovat muun muassa metsäteollisuuden rakennemuutos ja kotimaisen raakapuun tarpeen kasvu, valtion talouden ahdinko, ilmastonmuutokseen varautuminen ja uusiutuvan energian kysynnän kasvu, METSO-ohjelman hyväksyminen, matkailun merkityksen korostuminen sekä kansallisen mineraalistrategian julkistaminen. Yhteistyöryhmän mielestä suunnitelman toimintalinja ja päälinjaukset olivat pääosin kohdallaan myös suunnitelman loppukaudelle. Metsähallituksen toiminnassa toivottiin erityisesti otettavan huomioon aluetalous sekä elävän maaseudun säilyminen. Eniten keskustelua prosessin aikana herätti turvemaiden maankäyttö.

Arviointien perusteella Metsähallitus päivitti toiminnan päälinjaukset ja toimintaohjelman Pohjanmaan alueelle. Tarkistetut päälinjaukset ja toimintaohjelma esiteltiin yhteistyöryhmälle, jolta pyydettiin niihin näkemyksiä. Myös Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen neuvottelukunnalta pyydettiin kannanotto. Metsähallitus otti yhteistyöryhmän ja neuvottelukunnan kannanotot huomioon tekemällä tarvittavat täsmennykset linjauksiin ja toimintaohjelman sisältöön.

Välitarkastuksen lopputuloksena Metsähallitus päätti jatkaa pääosin entisellä toimintalinjalla myös suunnitelmakauden loppujakson 2011−2016. Metsähallitus painottaa toiminnassaan ympäristöarvot huomioon ottavaa luonnonvarojen monipuolista käyttöä ja hyödyntämistä sekä luonnonsuojelua. Metsähallituksen toiminnalla on myönteinen vaikutus aluetalouteen sekä elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilymiseen. Toimintaohjelman keskeiset kohdat ovat: 

  • Hakkuusuunnite on 985 000 m3/vuosi. Harvennushakkuiden osuus hakkuista kasvaa. 
  • Energiapuuta korjataan aktiivisesti kysynnän mukaan. 
  • Ekologista verkostoa laajennetaan 1 800 hehtaaria. 
  • Suojelualueverkostoa ja sen kytkeytyneisyyttä vahvistetaan METSO-ohjelman keinoin. 
  • Metsiä ja soita ennallistetaan 2 500 ha. Uusia perinnebiotooppien hoitokohteita perustetaan 400 ha. 
  • Virkistyskäyttöpalvelujen kehittämistä jatketaan keskittyen matkailun painopistealueisiin. 
  • Kiinteistökauppaa ja -jalostusta harjoitetaan valtio-omistajan asettamien tavoitteiden ja rajoitteiden mukaisesti. 
  • Maa-ainesvaroja tarjotaan asiakastarpeisiin kestävästi. Kaivannaisteollisuuden kehittymiselle luodaan edellytyksiä. 
  • Tuulivoimapotentiaalia kartoitetaan ja ensimmäiset tuulipuistot kehitetään valmiiksi. 
  • Turvemaiden maankäyttöön liittyvissä hankkeissa noudatetaan valtakunnallisia tavoitteita ja linjauksia. 
Upplagan har utgått