Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2011
Sidantal 58 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 102
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-874-9 (pdf)
Sammandrag

Hoito- ja käyttösuunnitelma käsittää valtion omistaman 155 ha:n alueen ja Tiukan jakokunnan omistaman noin 9 ha:n alueen Kristiinankaupungissa. Suunnittelualueeseen kuuluvat Natura 2000 -alueet FI 0800140 Tiilitehtaanmäki ja FI 0800154 Pohjoislahden metsä, sekä vesialueet Pohjoislahden pohjoisosassa. Tavoitteena on, että koko alue perustetaan luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaiseksi luonnonsuojelualueeksi.

Tiilitehtaanmäen perinnemaisema sekä Pohjoislahden metsät ja kosteikot ovat pinta-alaansa nähden hyvin monipuolinen alue, joka tarjoaa monia erilaisia elinympäristöjä – kuten tiheitä kuusimetsiä, reheviä rantalehtoja, jokirantoja ja korpia sekä perinteisesti hoidettuja niitty- ja hakamaita, peltoja ja metsää kasvavaa vanhaa viljelysmaata. Alueen monimuotoisuuden ansiosta siellä esiintyy lajeja, jotka kuuluvat eri luontotyyppeihin – mm. metsälajeja, kosteikkolajeja ja kulttuurisidonnaisia lajeja. Kaikkiaan sieltä on löydetty yli 230 putkilokasvia. Pohjoislahti kuuluu seudun parhaisiin lintukosteikkoihin. Alueella pesii yli 250 lintuparia, ja se on myös tärkeä levähdyspaikka tuhansille muuttolinnuille. Samanaikaisesti Pohjoislahti ja Tiukanjoki ovat tärkeitä kutupaikkoja lukuisille kalalajeille.

Pohjoislahden–Tiilitehtaanmäen hoidon käytön tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluvat perinteisen maankäytön – kuten laiduntamisen, niiton ja viljelyn – jatkuminen. Pohjoislahdella kiinnitetään erityistä huomiota alueen merkitykseen lintujen levähdyspaikkana. Kaupungin läheinen sijainti lisää alueen arvoa virkistyskäyttökohteena, ja asettaa siten omat vaatimuksensa sen hoidolle ja käytölle. Tavoitteena onkin parantaa alueen palveluvarustusta ja nostaa sen merkitystä opetuskohteena.

Suunnitelma päivitetään viimeistään vuonna 2023.