Författare Korkalo Markku, Pouta Tapio, Valle Paulus, Onnela Matti, Itkonen Pertti, Paalamo Päivi, Korpivuoma Jukka, Kokkoniemi Tuomo
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1999
Sidantal 59 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja
ISBN 952-446-109-9
Sammandrag

Alue-ekologisella suunnittelulla pyritään yhteensovittamaan alueen biologiset, sosiaaliset ja taloudelliset tavoitteet. Metsien käsittelyä ohjataan suunnitelmalla siten, että alueelle tyypillinen, luontainen eliö- ja puulajisto säilyisi elin- ja lisääntymisvoimaisina populaatioina ja lisäksi kaikki muut erilaiset metsänkäyttömuodot tulisivat huomioon otetuiksi. Suunnitelman laadinnassa käytetään apuna tietokonepohjaista paikkatietojärjestelmää, erilaisia teemakarttoja, seutukaavamääräyksiä, ilmakuvia ja maastotarkastuksia sekä paikallistuntemusta osallistavaa suunnittelua käyttäen.

Metsähallitus on laatinut Sodankylän kunnan pohjoisosaan kuuluvan Pomokairan n. 173 000 hehtaarin alueelle alue-ekologisen suunnitelman v. 97 – 98. Valtaosa alueesta kuuluu varsinaiseen Pomokairaan, jolle on ominaista puustojen kuusivaltaisuus ja paksukunttaisuus sekä suuret suoalueet. Alueeseen sisältyy Pomokairan-Tenniöaavan soidensuojelualue sekä perusteilla oleva vanhojen metsien suojelualue, jonka toteutumisen jälkeen lakisääteisiä suojelukohteita kokonaisalasta on lähes 40 %. Vanhojen metsien osuus tulee alueella säilymään suurena.

Metsätaloustoimintaa alueella on harjoitettu 1900-luvun alkupuolelta lähtien, jolloin metsänhakkuut tapahtuivat pääosin puutavarafirmojen toimesta poimintaluonteisina harsintahakkuina. Merkittävämmän metsätalouskäytön kohteeksi alue otettiin 50-luvulta lähtien, jonka jälkeen tehdyillä toimenpiteillä on ollut merkittävä vaikutus alueen puustorakenteeseen ja luontoon. Talousmetsissä alle 80-vuotiaiden metsien osuus on n. 50 % talousmetsien metsämaan pinta-alasta. Viimeisten vuosikymmenien aikana Pomokairan alueelle on rakennettu metsänhakkuutöiden yhteydessä lähes kattava metsätieverkosto, lukuunottamatta korkeimpia alueita varsinaisessa Pomokairassa. Nykyisin tehtävissä hakkuissa metsänkäsittelyt tehdään pienipiirteisinä kasvatus- tai uudistushakkuina. Metsänkäsittelymalleissa otetaan huomioon myös arvokkaat elinympäristöt ja pienkohteet jättämällä säästöpuuryhmiä ja -kohteita käsittelemättä, ja näin lisätään luonnon monimuotoisuutta alueella.

Suunnitelmassa esitetty maankäyttöratkaisu ja metsien käsittelyn mukauttaminen monikäytön tavoitteisiin antavat hyvän lähtökohdan mm. poronhoidolle. Sattasniemen paliskunnan ja Metsähallituksen välinen yhteistyö on sovittu toteutettavaksi vuosittaisissa neuvotteluissa, joissa käydään läpi yksityiskohtaisemmat metsänkäsittelysuunnitelmat erityisesti poroerotusaitojen lähialueilla ja metsäteiden rakentamisen osalta.

Luonnonsuojelun kannalta suunnitelmassa esitetty maankäyttöratkaisu on hyvä, sillä olemassa olevien suojelualueiden sekä vanhojen metsien suojeluohjelman ja alue-ekologisessa suunnittelussa huomioon otettujen ekologisten käytävien, askelkivien ja muiden luontokohteiden vaikutuksesta alueen luonnon monimuotoisuus on turvattu.

Upplagan har utgått