Författare Puotunen Mia
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2012
Sidantal 54 s.
Språk
suomi
svenska
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 197
ISSN-L 1235-6549
ISBN 978-952-446-969-2 (painettu), 978-952-446-970-8 (pdf)
Sammandrag

Söderskär on yksi Suomenlahden parhaiten säilyneitä historiallisia majakkasaaria ja valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö.

Söderskärin saariryhmä sijaitsee noin 15 meripeninkulman (n. 28 km) päässä Helsingistä, Suomenlahden ulkosaaristossa Porvoon kaupungin alueella.

Rakennushistoriallinen selvitys keskittyy yhdeksään Majakkasaarella ja Luotsisaarella sijaitsevaan rakennukseen ja rakennelmaan. Majakkasaarella sijaitsevat majakka, majakanvartijoiden talo (Alatalo), majakkamestarin asuinrakennus (Ylätalo), puuvaja, sauna, kellari ja kaivo; Luotsisaarella luotsitupa ja purjevarasto. Rakennukset ovat valmistuneet 1860-luvun ja 1910-luvun välillä.

Söderskärin majakkasaarten vanhojen rakennusten omistus majakkaa lukuun ottamatta on siirtymässä Metsähallituksen luontopalveluille. Valtio myi majakkarakennuksen vuonna 2003 Söderskär Majakka Oy:lle.

Selvityksen tarkoitus on tuoda esille Söderskärin nykyisen rakennuskannan muodostumisen historia, joka on tiiviisti sidoksissa alueen monivaiheiseen toimintaan, sekä antaa rakennusten kulttuuriperintöarvosta ja nykytilasta hyvä yleiskuva korjausrakentamisen tarpeisiin.

Selvitys on tehty osana Metsähallituksen hallinnoimaa ”Porvoon ulkosaariston luonto- ja kulttuurimatkailun kehittäminen 2009–2012” -hanketta ja kuuluu Söderskärin ja Långörenin suojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman perusaineistoon.

Sammandrag:

Söderskär är en av de bäst bevarade historiska fyrholmarna i Finska viken och en byggd kulturmiljö av riksintresse.

Ögruppen Söderskär ligger ungefär 15 sjömil (ca 28 km) från Helsingfors, i Finska vikens yttre skärgård inom Borgå stad.

Den byggnadshistoriska utredningen koncentreras till de nio byggnaderna och konstruktioner på Mattlandet och Bastulanden. På Mattlandet finns fyren, fyrvaktarnas hus, fyrmästarens bostad, ett vedlider, en bastu, en källare och en brunn. På Bastulanden finns lotsstugan och segelförrådet. Byggnaderna har byggts mellan 1860-talet och 1910-talet.

De gamla byggnaderna på Söderskär med undantag för fyren skall överföras till Forststyrelsens naturtjänster. Staten sålde fyrbyggnaden till Söderskär Fyr Ab (Söderskär Majakka Oy) år 2003.

Syftet med denna utredning är att föra fram historien bakom tillkomsten av det nuvarande byggnadsbeståndet på Söderskär, en historia som är fast knuten till den skiftesrika verksamhet som bedrivits i området. Den byggnadshistoriska utredningens uppgift är att ge en god allmän bild av byggnadernas kulturhistoriska värde med tanke på renoveringsbehov.

Utredningen har gjorts inom projektet ”Utveckling av natur- och kulturturismen i Borgå 2009–2012”. Inventeringen av kulturarvet är även en del av det material som ligger till grund för skötsel- och användningsplanen för Söderskärs och Långörens skyddsområde.