Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2001
Sidantal 78 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 59
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-314-8 (painettu), 952-446-315-6 (pdf)