Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1999
Sidantal 49 s.
Språk
english
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 54
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-159-5 (painettu), 952-446-172-2 (pdf)