Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2018
Sidantal 83 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 162
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-295-213-4 (pdf)
Sammandrag

Suunnittelun kohteena olevaan Puljun erämaan Natura 2000 -alueeseen kuuluvat Puljun erämaa-alue ja Raakevuoman-Vuossijängän soidensuojelualue. Alueen kokonaispinta-ala on 56 351 hehtaaria.

Suunnittelualueesta 70 % kuuluu Kittilän kuntaan ja 30 % Enontekiön kuntaan. Enontekiö on saamelaisten kotiseutualuetta.

Alueella paimentavat porojaan Näkkälän, Kyrön ja Kuivasalmen paliskunnat.

Suunnitelman koostamisen tueksi kutsuttiin sidosryhmien edustajat yhteistyöryhmään. Tässä suunnitelmassa sovellettiin Akwé: Kon -periaatteita siten, että saamelaiskäräjät nimesi tavanomaisen yhden sijasta kolme edustajaa yhteistyöryhmään.

Puljun erämaa-alue on suurten soiden sekä lukuisten vaarojen ja tuntureiden erämaa. Tunturit ovat melko matalia ja laakeita. Korkeimmalle kohoaa eteläosan Puljutunturi (471,5 m mpy). Alue on merkittävä boreaalisen tunturiluonnon (tunturikankaat, tunturikoivikot) sekä toisaalta Käsivarren suuntaan pohjoisimpien luonnonmetsien ja aapasoiden suojelualue.

Suunnittelualueen arvoja ovat suojeluarvot (luontotyypit, kasvi- ja eläinlajit), erämaisuus, saamelaiskulttuuri, poronhoito ja virkistyskäyttö. Alueen arvoja ei uhkaa mikään sellainen käyttömuoto, johon suunnitelmalla voidaan vaikuttaa.

Koko suunnittelualue on syrjävyöhykettä – eli alueelle ei ohjata aktiivisesti kävijöitä eikä rakenneta uutta palveluvarustusta. Suunnittelualueella on vain muutamia retkeilyä tukevia rakenteita (autiotupia, kammi, laavu). Nämä pidetään käyttökelpoisessa kunnossa. Kapperapalon kämpästä luopumista harkitaan.

Elektronisk publicering