Författare Lindblom Hanna, Laukkanen Mari
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sidantal 75 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 125
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-753-7 (pdf)
Sammandrag

Punkaharju sijaitsee Etelä-Savossa Puruveden ja Pihlajaveden välissä. Tutkimusalueen pinta-ala on noin 516 ha ja se sisältää Punkaharjun luonnonsuojelualueen, Laukansaaren pohjoisosassa sijaitsevat tutkimusmetsät ja osan Tuunaansaaren itäosaa. Rajauksella pyrittiin mahdollisimman yhtenäiseen ja matkailijan kannalta helposti hahmottuvaan alueeseen.

Punkaharjun luonnonsuojelualue siirtyi Metsäntutkimuslaitokselta Metsähallitukselle vuoden 2008 alussa, eikä siellä ole ennen tehty kattavaa kävijätutkimusta. Kävijätutkimuksen tuloksia hyödynnetään samana vuonna käynnistetyn hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisessa. Hoito- ja käyttösuunnitelman on tarkoitus valmistua vuonna 2010.

Punkaharju kuuluu Suomen kansallismaisemiin ja on ollut kansainvälisesti merkittävä matkailukohde jo 1800-luvulta lähtien. Alueen merkittävin nähtävyys on jääkauden loppuvaiheessa syntynyt harjumuodostelma, joka antaa alueelle sen erikoispiirteet. Alueella on merkittäviä maisemallisia ja historiallisia arvoja.

Kävijätutkimus toteutettiin kesän 2008 ja talven 2009 aikana. Tavoitteena oli selvittää alueen kävijärakenne, kävijöiden harrastukset alueella, motivaatio alueelle saapumiseen, käyntien ajallinen ja paikallinen jakautuminen, tyytyväisyys alueen palveluihin ja luonnonympäristöön sekä virkistyskävijöiden rahankäytön paikallistaloudelliset tulo- ja työllisyysvaikutukset. Kesäotannassa touko-syyskuussa 2008 vastauslomakkeita saatiin 353 kpl ja talviotannassa tammi-huhtikuussa 66 lomaketta. Enin osa kävijöistä saapui lähialueen kaupungeista tai pääkaupunkiseudulta. Kesäotannassa ulkomaalaisten osuus kävijöistä oli suuri, 22 %, verrattuna Metsähallituksen muihin lähiseudun kohteisiin. Suosituimmat yksittäiset aktiviteetit olivat kesäaikaan kävely ja talvella hiihto. Luonnosta nauttiminen oli suosittua ympäri vuoden. Suurin osa kävijöistä oli käynyt Punkaharjulla aiemminkin. Tyypillinen päiväkäynti alueella kesti 3 tuntia. Yöpyjät viipyivät kesäaikaan keskimäärin 6 vuorokautta ja talvella hieman pidempään. Alueen palveluihin oltiin keskimäärin erittäin tyytyväisiä.

Punkaharjun alueen kävijöiden rahankäytön kokonaistulovaikutus vuonna 2008 oli 12 miljoonaa euroa ja kokonaistyöllisyysvaikutus 144 henkilötyövuotta. Niiden kävijöiden, joille Punkaharjun tutkimusalue oli matkan ainoa tai tärkein kohde, tulovaikutukset ovat tästä 4,5 milj. € ja työllisyysvaikutukset 54 htv. Kotimaiset matkailijat kuluttivat keskimäärin 106 € / käynti, ulkomaiset matkailijat 202 € / käynti ja paikalliset kävijät 21 € / käynti.