Författare Sigma Konsultit
Utgivare Puolustusvoimat ja Metsähallitus, Helsinki ja Vantaa, 2008
Sidantal 37 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Vattajan Natura 2000-alue (FI1000017) sijaitsee Lohtajan kunnassa Keski-Pohjanmaalla, noin 30 km Kokkolasta pohjoiseen (kuva 1). Vattajanniemi on yksi tärkeimmistä puolustusvoimien harjoitusalueista maassamme. Pääesikunta on luokitellut alueen valtakunnallisesti kehitettäväksi alueeksi. Suurin osan harjoitusalueesta sisältyy Natura 2000 -suojelualueverkostoon, rantojensuojeluohjelmaan ja harjujensuojeluohjelmaan sekä maakuntakaavan mukaiseen maakunnallisesti merkittävään maisema-alueeseen. Alue on maamme laajin ja edustavin hietikkoisten luontotyyppien muodostama Natura 2000-alue.

Maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan aluetta kehitetään puolustusvoimien erityisalueena. Alueen käytössä ja jatkosuunnittelussa tulee huomioida alueen suojeluvaatimukset, erityiset luonto-, maisema- ja Natura-arvot, yleiset virkistystarpeet sekä pohjaveden suojelun vaatimat toimenpiteet.

Eri käyttömuotojen yhteensovittamiseksi luontoarvoihin aloitettiin vuonna 2005 EU:n tukema Life-projekti. Tämä suunnitelma on osa projektitoimenpiteitä. Keskeistä tarkastelussa on Euroopan luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden, luonto- ja lintudirektiiveihin kirjattujen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen suojelu.

Tässä suunnitelmassa esitetään Natura-alueelle sijoittuvat puolustusvoimien toiminnot, niiden luontoarvoihin sopeuttamisen tavoitteet ja menetelmät sekä arvioidaan vaikutukset Naturaluontotyyppeihin sekä lintudirektiivin lajeihin.