Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2009
Sidantal 77 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 56
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-703-2 (painettu), 978-952-446-704-9 (pdf)
Sammandrag

Suunnittelualue muodostaa luonnonsuojelullisesti merkittävän suojelualuekokonaisuuden, jolla tavataan 11 Natura-luontotyyppiä sekä säännöllisesti esiintyvinä 39 lintudirektiivin liitteen I lajia, 12 lintudirektiivin liitteessä I mainitsematonta muuttolintua ja neljä luontodirektiivin liitteen II lajia. Alueeseen kuuluu Etelä-Suomen oloissa erittäin edustava ja monipuolinen suoluonto, kansainvälisesti arvokas Puurijärven lintujärvi sekä alueen läpi kulkeva Kokemäenjoki. Alue on suosittu päiväretkikohde erityisesti lintuharrastajien ja luontoretkeilijöiden keskuudessa.

Hoito- ja käyttösuunnitelma sovittaa yhteen suunnittelualueen eri maankäyttömuodot siten, että luontoarvot säilyvät ja alueen merkitys virkistys- ja luontomatkailukohteena kasvaa. Vyöhykealuejaon kautta kävijöitä ohjataan ja palveluita keskitetään siten, että alueen luontoarvot voidaan turvata. Palveluita kehitetään soveltumaan – nykyisten kävijäryhmien lisäksi – entistä paremmin myös liikuntaesteisille sekä veneilijöille ja melojille. Suunnittelualue on osa Kokemäenjoki-Life -hanketta, jossa alueen luontoarvoja parannetaan mm. Puurijärven kunnostuksen sekä soiden ja metsien ennallistamisen kautta. Virkistyspalveluita kehitetään rakentamalla alueelle kolme lintutornia ja yksi liikuntaesteisille soveltuva lintulava.

Hoito- ja käyttösuunnitelma on koostettu osallistavaa suunnittelua noudattaen. Metsähallituksen suunnittelujärjestelmän mukaisesti hoito- ja käyttösuunnitelma on yleistason suunnitelma. Yksityiskohtaisempi suunnittelu tapahtuu toimenpidesuunnitelmissa, joihin hoito- ja käyttösuunnitelmassa viitataan.

Tillgänglig i tryckt format
Pris 10 €