Författare Ikäläinen Esa, Pouta Tapio, Sarajärvi Pertti, Itkonen Pertti, Remes Hilkka, Keränen Saara, Törmänen Mari
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1999
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja
ISBN 952-446-083-1
Sammandrag

Metsähallitukselle on asetettu tavoitteeksi tehdä alue-ekologiset suunnitelmat kaikille yhtenäisille valtionmaille vuoden 2000 loppuun mennessä. Itä-Savukosken metsätiimissä alue-ekologinen suunnittelu aloitettiin vuonna 1997 Pyhäjoen alueelta. Tavoitteena tällä suun-nittelulla on turvata luontaisesti esiintyvien metsälajien säilyminen ja leviämismahdolli-suudet.

Pyhäjoen alue sijaitsee Savukosken kunnan kaakkoissosassa ja on pinta-alaltaan 55 791 hehtaaria. Kasvimaantieteellisesti alueen metsät kuuluvat pohjoisboreaaliseen metsäkasvillisuusvyöhykkeeseen, soiden kuuluessa peräpohjolan aapasuovyöhykkeeseen. Alueella on Maltion luonnonpuisto, jonka pinta-ala on 14 772 hehtaaria. Tärkein tehtävä tällä alueella on ollut kartoittaa arvokkaat luontokohteet ja muodostaa yhdessä ekologisten käytävien ja askelkivien kanssa niistä kokonaisuus jolla turvataan alueen monimuotoisuus.

Suunnitelmaa varten poimittiin paikkatiedoston, yleisöpalautteen ja paikallistuntemuksen avulla mahdollisia ekologisia kohteita, joista sitten osa maastoluokittelun jälkeen sisällytettiin suunnitelmaan. Uusia luontokohteita merkitään paikkatietojärjestelmään sitä mukaa kun niitä havaitaan tätä suunnitelmaa täydentämään.

Upplagan har utgått