Författare Hyttinen Reeta, Kortelainen Teija
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sidantal 48 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 144
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-828-2 (pdf)
Sammandrag

Pelkosenniemellä sijaitseva Pyhätunturin luontokeskus on yksi Metsähallituksen asiakaspalvelupisteistä. Luontokeskus on avoinna ympärivuotisesti ja palvelee Pyhä-Luoston kansallispuiston kävijöitä sekä Pyhä-Luoston matkailualueen matkailijoita.

Tämä asiakastutkimus on toinen Pyhätunturin luontokeskuksen asiakkaille suunnattu mielipidekartoitus, ja se toteutettiin Metsähallituksen vakioiduilla menetelmillä. Näin tulokset ovat vertailukelpoisia Metsähallituksen muiden vastaavien asiakastutkimusten kanssa.

Aineiston keruu tapahtui vuonna 2008 maaliskuun alusta marraskuuhun. Aineiston keruupäiviä oli kuukausittain yhdestä neljääntoista ja keruupäivien määrä vaihteli kuukausittaisten kävijämäärien suhteessa. Kullekin kuukaudelle arvottiin varsinaiset keruupäivät.

Tutkimuksen perusteella luontokeskuksen tyypillisimpiä asiakkaita ovat omalla autolla, oman perheen jäsenten seurassa ja pienissä ryhmissä liikkuvat hieman alle viisikymppiset ihmiset. Kävijöiden tavallisimmat harrastukset alueella olivat kävely, luonnontarkkailu ja retkeily. Lähes 70 % vastaajista ilmoitti käyvänsä myös Pyhä–Luoston kansallispuistossa. Luontokeskuksen palveluista arvostettiin eniten av-esitystä, yleistä siisteyttä ja henkilökohtaista asiakasneuvontaa. Valtaosa kävijöistä tuli pääkaupunkiseudulta ja suurista kaupungeista, mutta myös lappilaiset vierailivat kiitettävästi Pyhätunturin luontokeskuksessa.

Englanninkielisten vastausten perusteella tyypillinen ulkomainen Pyhätunturin luontokeskuksen asiakas on noin 40-vuotias oman perheen kanssa pienessä seurueessa liikkunut henkilö. Ulkomaisten vastaajien suosituin harrastus oli kävely, toiseksi suosituin luonnontarkkailu ja kolmanneksi retkeily. Englanninkielellä vastanneista 95 % aikoi käydä Pyhä-Luoston kansallispuistossa. Myös ulkomaalaiset arvostivat palveluista korkeimmalle av-esityksen, yleisen siisteyden ja henkilökohtaisen asiakaspalvelun.