Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 2 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Raakkuja on jäljellä enää lähinnä pienissä latvavesissä. Metsätaloustöiden seurauksena vesistöön huuhtoutuu ravinteita ja kiintoainesta. Kuormitus voi nousta huomattavaksi varsinkin vesistöreittien latvaosissa. Pienvesien lähellä tehdyt hakkuut, kunnostusojitukset, maanmuokkaus, kulotus, lannoitus ja tien rakentaminen voivat muuttaa virtaamaolosuhteita ja pienilmastoa vaateliaille lajeille sopimattomaksi.

Esitteessä kerrotaan raakun biologiasta ja annetaan ohjeita metsien käsittelystä raakkualueilla.

Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €