Författare Ollila Tuomo
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2020
Sidantal 15 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Raportissa kerrotaan maakotkan, muuttohaukan, tunturihaukan ja Pohjois-Suomen (vanhat Oulun ja Lapin läänit) merikotkien pesintätuloksesta vuonna 2020.

Pesätarkastukset tehtiin käymällä pesällä useimmissa tapauksissa vain yhden kerran pesimäkauden aikana poikasten ollessa rengastusikäisiä. Tämän lisäksi osalla reviireistä tehtiin tarkastuskäynti keväällä pesinnän alkuvaiheessa. Parilla (asuttu reviiri) tarkoitetaan reviiriä, jolla on todettu rakennettu pesä tai pesintä. Pesinnällä tarkoitetaan, että pesään on munittu tai siinä on todettu elävät tai kuolleet poikaset. Tunnetuista maakotkan reviireistä tarkastettiin 91 prosenttia, merikotkan reviireistä 96 prosenttia, muuttohaukan reviireistä 71 prosenttia ja tunturihaukan reviireistä 80 prosenttia.

Maakotkan ja tunturihaukan pesintätulos oli hyvä, merikotkan keskimääräinen ja muuttohaukan huono.

Pesätarkastuksiin osallistui kaikkiaan 50 vapaaehtoista lintuharrastajaa ja lisäksi tietoja saatiin muilta luonnossa liikkujilta. Vapaaehtoiset tekivät tarkastuksia kaikkiaan 259 päivänä. Metsähallitus tarkasti helikopterilla poronhoitoalueella kaikkiaan 1 020 pesää, joista noin 700 maakotkan pesää, sekä yhteensä noin 300 merikotkan, tunturihaukan ja muuttohaukan pesää. Uusia pesiä etsittiin lähinnä Metsähallituksen henkilökunnan toimesta.

Aiempien vuosien tapaan Metsähallitus maksoi ilmoitetusta aiemmin tuntemattomasta maa- ja merikotkan pesästä (merikotka Pohjois-Suomessa) 100 euron löytöpalkkion. Tänä vuonna palkkio on maksettu kaikkiaan 36 uudesta maakotkan (10) ja merikotkan (26) pesästä.