Författare Siivonen Stefan
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 14 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Raportissa kerrotaan maakotkan, muuttohaukan, tunturihaukan ja Pohjois-Suomen (vanhat Oulun ja Lapin läänit) merikotkien pesintätuloksesta vuonna 2022. Useimmissa tapauksissa pesätarkastukset tehtiin käymällä pesällä vain kerran pesimäkauden aikana, kun poikaset olivat rengastusikäisiä ja lisäksi osalla reviireistä tehtiin tarkastuskäynti keväällä pesinnän alkuvaiheessa.

Tunnetuista maakotkan reviireistä tarkastettiin 91 prosenttia, merikotkan reviireistä 92 prosenttia, muuttohaukan reviireistä 77 prosenttia ja tunturihaukan reviireistä 89 prosenttia.

Maakotkan pesintätulos oli hyvä, merikotkan keskimääräinen ja muuttohaukan keskimääräinen. Tunturihaukan pesintätulos on heikentynyt koko 2000-luvun ajan, mutta vuonna 2022 pesintätulos oli viimeisen kymmenen vuoden aikajanalla katsottuna hyvä.

Pesätarkastuksiin osallistui kaikkiaan 49 vapaaehtoista lintuharrastajaa ja lisäksi tietoja saatiin muilta luonnossa liikkujilta. Vapaaehtoiset tekivät tarkastuksia kaikkiaan 304 päivänä. Metsähallitus tarkasti helikopterilla poronhoitoalueella kaikkiaan 1 343 pesää, joista 897 maakotkan pesää sekä reilut 300 merikotkan, tunturihaukan ja muuttohaukan pesää. Lisäksi lennoilla havainnoitiin kohdalle sattuneet ampuhaukan, piekanan ja sääksen pesät. Uusia pesiä etsittiin lähinnä Metsähallituksen henkilökunnan toimesta.

Aiempien vuosien tapaan Metsähallitus maksoi ilmoitetusta aiemmin tuntemattomasta maa- ja merikotkan pesästä (merikotka Pohjois-Suomessa) 100 euron löytöpalkkion. Tänä vuonna palkkio on maksettu kaikkiaan 25 uudesta maakotkan (12) ja merikotkan (13) pesästä.