Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2012
Sidantal 46 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 117
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-932-6 (pdf)
Sammandrag

Suunnittelualue sijaitsee Perämeren rannikkoseudulla Siikajoen, Lumijoen ja Limingan kunnissa. Se käsittää kolme Natura 2000 -aluetta: Revonneva–Ruonneva (FI 1105001, SPA/SCI), Haarasuo (FI 1102201, SCI) ja Huhtaneva–Lumineva (FI 1105200, SCI). Alueiden yhteispinta-ala on 5 184 ha. Nämä kaikki kuuluvat suurimmaksi osaksi myös soidensuojelun perusohjelmaan. Alueita ei toistaiseksi ole suojeltu lakisääteisesti, mutta yksityisiä suojelualueita on perustettu Huhtaneva–Luminevan Natura-alueelle 181 ha ja Revonneva–Ruonnevan Natura-alueelle 15 ha. Ensiksi mainitulla alueella YSA-kohteita on 27 kpl ja jälkimmäisellä 2 kpl. Haarasuon alueella ei sijaitse YSA-kohteita.

Suunnittelualueen keskeisimmät arvot ovat suoluonto ja sen luontotyypit sekä siihen kuuluva linnusto. Merkittävänä arvona voidaan pitää myös alueen luonnonhistoriallista kehityskulkua, joka ilmenee eri-ikäisten suoaltaiden sarjana ja muinaisen merenrannan rantavallimuodostumina. Muinaisen merenrannan eri vaiheissa syntyneiden rantamuodostumien tuntumasta löytyy useita esihistoriallisia asuinpainanteita ja muita kiinteitä muinaisjäännöksiä. Muinaisjäännökset yhdistettyinä ”muinaismaisemaan” eli jääkauden jälkeisen kehityksen aikaansaamiin maiseman­piirteisiin ovat huomattava arvo. Alue on myös tärkeä metsästykselle, ja sillä on erityinen merkitys marjastuskohteena.

Suunnittelualueen suoluontotyyppien tilaa parannetaan ennallistamalla, mikä samalla edistää merkittävällä tavalla linnuston suojelua.

Suunnittelualueen muinaisjäännökset inventoidaan, missä yhteydessä päätetään myös mahdollisista muinaisjäännösten hoitotoimenpiteistä.

Huhtaneva–Luminevan ja Haarasuon kautta kulkee vanhasta kärrytiestä kunnostettu polku­pyörä­­reitti, joka on osa ympäröiviä kyliä yhdistävää noin 100 km:n pituista pyöräilyreitistöä. Sen varteen on rakennettu taukopaikkoja. Polkupyöräreitiksi kunnostettu vanha kärrytie on kulttuuri­historiallisesti hyvä esimerkki muinaista rantavallia seurailevasta ikivanhasta kulkureitistä kylien ja talojen välillä. Virkistyskäytön palveluvarustusta ei ole tarpeen lisätä, mutta olemassa oleva palvelu­varustus pidetään kunnossa.

Alueen käyttöä opetuskohteena sekä retkeilyn, luontomatkailun ja linnustontarkkailun alueena pyritään valtionmaiden osalta kehittämään. Lintujen tarkkailuun liittyvien aktiviteettien kehittämisessä tukeudutaan Liminganlahden luontokeskukseen, joka sijaitsee noin 20 km:n päässä.

Suunnitelma on laadittu osallistavan suunnittelun periaatteita noudattaen.