Författare Korhonen Ilkka, Vesterinen Pekka
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1999
Sidantal 39 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja
ISBN 952-446-113-7
Sammandrag

Riihilammen alue-ekologisen suunnitelman suunnittelualue sijaitsee Keuruun, Virtain ja Ähtärin kunnissa ja on pinta-alaltaan 4 500 hehtaaria. Metsämaata on 3870 ha, kitu- ja joutomaata 350 ha ja vettä 40 ha. Muuta maa-alaa on 240 ha, josta noin puolet nostokäytössä olevaa turvesuota.

Metsämaalla puustoa on keskimäärin 108 m3/ha. Taimikoita on noin 20 %, kasvatusmetsiä 75 % ja uudistuskypsiä metsiä noin 5 %. Metsistä on mäntyvaltaisia 81 % ja kuusivaltaisia 15 %. Tuoreita kankaita ja sitä parempia kasvupaikkoja on 29 %, kuivahkoa kangasta vastaavia kasvupaikkoja 50 % ja kuivia 21 %. Kaikki ojituskelpoiset turvemaat on ojitettu.

Alueella on jo suhteellisen pitkä talouskäyttöhistoria ja suojeltua metsämaata on vähän, 30 hehtaaria. Vanhojen metsien osuus on pieni, tällä hetkellä yli 100-vuotiaita metsiä on 1,3 % pinta-alasta. Vanhojen metsien osuutta on tavoitteena nostaa 4 %:iin pitkällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä vanhojen metsien lajiston elinolosuhteita voidaan parantaa lahopuuta lisäämällä. Lahopuusta riippuvaisen lajiston kannalta merkityksellistä on järeä, yli 30 cm lahopuu. Lisäksi merkittäviä tavoitteita ovat lehtipuuston lisääminen ja kulotus säännöllisin välein.

Uusi metsienkäsittelytapa alentaa hakkuumahdollisuuksia jatkossa 5-7%.

Upplagan har utgått