Författare Hokkanen Tatu, Hokkanen Marja
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1993
Sidantal 36 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 17
ISSN-L 1235-6549
ISBN 951-47-8655-6 (painettu)
Sammandrag

Selvityksessä käsitellään Itäisen Suomenlahden kansallispuiston ruokki- ja selkälokkipopulaatioiden pesimistulosta kesällä 1993 sekä tarkastellaan lajien pitkäaikaista kannankehitystä alueella.

Vuoden 1992 lintukuolemista pahoin kärsinyt kansallispuiston ruokkikanta kasvoi noin sadalla yksilöllä edellisestä vuodesta. Koko kansallispuiston vajaan 900 yksilön suuruinen ruokkipopulaatio on edelleen kaukana lintukuolemia edeltävästä tasosta eli noin 1600 yksilöä alhaisempi kuin vuonna 1991. Viiden suurimman yhdyskunnan pesälaskennoissa havaittiin kesällä 1993 kaikkiaan noin 250 ruokin pesää, joiden poikastuotoksi arvioitiin lähes 200 poikasta. Tulokset osoittavat, että kansallispuiston ruokkikanta ei ole vielä yksilömäärältään elpynyt merkittävästi, mutta aikaisempaa suurempi osuus alueella tavattavista ruokeista on pesiviä lintuja.

Aikuislintulaskentojen perusteella Kymenlaakson saaristoalueen nykyiseksi selkälokkikannaksi arvioidaan noin 1300 paria, joista 1100 paria pesii Itäisen Suomenlahden kansallispuistossa. Kansallispuiston selkälokkikanta on puoliintunut vajaassa kymmenessä vuodessa. Kannan romahdus ajoittui 1980-luvun jälkipuoliskolle. 1990-luvun alkuvuosina aikuisten selkälokkien lukumäärissä ei ole esiintynyt merkittäviä trendinomaisia muutoksia, vaan kanta on pysynyt suhteellisen vakaana. Sen sijaan selkälokkiyhdyskuntien poikastuotto on parin viimeisen vuoden aikana, erityisesti kesällä 1993, ollut erittäin heikko. Mikäli poikastuotto ei lähivuosina oleellisesti parane, on odotettavissa, että kansallispuiston selkälokkikanta kääntyy jälleen laskuun.

Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €