Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sidantal 45 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 74
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-791-9 (pdf)
Sammandrag

Saarijärven aarnialue sijaitsee Kainuussa, Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien rajalla noin 14 km Hyrynsalmen kuntakeskuksen pohjoispuolella ja noin 17 km Suomussalmen lounaispuolella. Suunnittelualueen pinta-ala on 1 366 ha, ja se kuuluu Natura 2000 -ohjelmaan (FI 1200059) sekä vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Tämä on ensimmäinen Saarijärven aarnialueelle laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma.

Alueella on vahva kulttuurihistoriallinen tausta, sillä Saarijärvessä sijaitseva Jääkärisaaren piilopirtti liittyy jääkäriliikkeen syntyyn Suomessa. Jääkäriliikkeen perustajiin Kainuussa kuulunut Hallan Ukko, J. Heikkinen, on pitänyt aarnialueen lounaisrajalla Löytöjoen rannassa tärpättitehdasta 1900-luvun alkupuolella.

Suunnittelualueella on arvoa luonnonsuojelulle Natura-luontotyyppien sekä eläimistön ja vanhojen metsien lajiston suojelun kannalta. Tärkeimmät luontoarvot liittyvät luonnontilaisiin soihin, metsiin ja vesistöihin. Pääosa metsistä on ollut metsätalouden ulkopuolella jo 1950-luvulta lähtien, jolloin aarnialue perustettiin. Suot ja metsät ovat karuja. Luonnonsuojelullisten ja kulttuurihistoriallisten arvojen lisäksi alueella on merkitystä virkistyskäytön ja luontomatkailun kannalta, koska Jääkäripirtti ja alueeseen liittyvä tärpättitehdas ovat merkittäviä käyntikohteita. Aluetta voidaan pitää paikallisesti ja maakunnallisesti luontomatkailun ja virkistyskäytön kehittämiskohteena.

Suunnitelma perustuu luonnonsuojelulakiin ja -asetukseen, EU:n luonto- ja lintudirektiivin määräyksiin, Metsähallituksen luonnonsuojelualueiden hoidon ja käytön periaatteisiin, perusselvityksiin alueen luonnosta ja käytöstä, Metsähallituksen suunnitteluohjeeseen, sidosryhmien antamiin tietoihin ja näkemyksiin sekä paikallisten asukkaiden mielipiteisiin. Osallistamisen tuloksia on hyödynnetty mm. alueen käytön linjauksissa.

Suunnittelualueen hoidon ja käytön yleisenä tavoitteena on sovittaa yhteen luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelu sekä muut käyttömuodot ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Alueen pääasiallinen käyttömuoto on luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelu. Saarijärven aarnialuetta kehitetään matkailun, virkistyskäytön ja opetuskäytön käyntikohteena siten, etteivät suunnittelualueen suojeluarvot vaarannu. Suojeluarvot turvataan mm. oikeilla vyöhykerajauksilla, rakenteilla ja opastuksella.