Författare Löfroth Trygve
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1997
Sidantal 47 s.
Språk
suomi
svenska
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 39
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-049-1 (painettu)
Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €