Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2000
Sidantal 121 s.
Språk
suomi
svenska
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 56
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-209-5 (painettu), 952-446-210-9 (.pdf)