Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2007
Sidantal 131 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 20
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-539-7 (painettu), 978-952-446-540-3 (pdf)
Sammandrag

Suunnittelualue muodostaa luonnonsuojelullisesti merkittävän ja Etelä-Suomen mittakaavassa laajan suojelualuekokonaisuuden, joka on erityisen tärkeä Natura-luontotyyppien sekä erämaaeläimistön ja -linnuston suojelun kannalta. Alueella on myös paljon kulttuurihistoriallisia arvoja. Alueen läpi kulkeva Peuran Polku sekä Salamajärven kansallispuisto ovat keskeisiä virkistyskäyttö- ja luontomatkailukohteita. Etelä-Suomesta tultaessa Salamajärven seutu on ensimmäinen useamman päivän retkeilyyn soveltuva yhtenäinen erämainen alue, jonka retkeilypalveluvarustus mahdollistaa yöpymisen.

Hoito- ja käyttösuunnitelma sovittaa yhteen suunnittelualueen eri maankäyttömuodot siten, että luontoarvot säilyvät ja alueen merkitys virkistys- ja luontomatkailukohteena kasvaa. Vyöhykkeistäminen ja kävijöiden ohjaaminen sekä ehdotettu tarpeettoman palveluvarustuksen purkaminen ja jäljelle jäävän palveluvarustuksen peruskorjaus suuntaavat kävijöiden kulun siten, että alueen luonto- ja kulttuuriperintöarvot voidaan turvata. Nämä toimenpiteet sekä virkistyskalastukseen ja metsästykseen liittyvät ratkaisut mahdollistavat alueen kehittämisen erämaisen retkeilyn ja luontomatkailun kohteena siten, että ristiriitatilanteiden mahdollisuus eri käyttäjäryhmien välillä minimoituu ja kävijämäärän kasvu sekä sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys mahdollistuvat.

Hoito- ja käyttösuunnitelma on koostettu osallistavaa suunnittelutapaa noudattaen. Metsähallituksen suunnittelujärjestelmän mukaisesti hoito- ja käyttösuunnitelma on yleistason suunnitelma. Detaljisuunnittelu tapahtuu toimenpidesuunnitelmissa, joihin hoito- ja käyttösuunnitelmassa viitataan.

Tillgänglig i tryckt format
Pris 15 €