Författare Kumpulainen Kimmo, Meriruoko Ari, Parviainen Sauli, Heikkinen Mikko, Pääkkönen Juha
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1998
Sidantal 45 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja
ISBN 952-446-106-4
Sammandrag

Saunan alue-ekologisen suunnitelman tarkoituksena on kartoittaa talousmetsäalueella metsien eri käyttömuodot ja luonnon kannalta merkittävimmät elinympäristöt. Näiden tietojen avulla pyritään muodostamaan alueelle ekologinen verkosto turvaamaan alueen eläin- ja kasvilajiston monimuotoisuus, populaatioiden elinvoimaisuus sekä alueen asukkaiden viihtyvyys. Paikkatietojärjestelmän kuviotietojen, ilmakuvien, erilaisten karttojen ja osallistavan suunnittelun avulla saatiin tiedot mahdollisista arvokkaista luontokohteista. Maastossa näiltä alueilta mitattiin kuolleen puun määrä sekä tehtiin havaintoja eläin- ja kasvilajistosta. Lisäksi käytiin läpi alueen vanhojen metsien inventointiprosessissa suojelun ulkopuolelle jääneiden alueiden tiedot.

Saunan suunnitelma-alue sijaitsee Kuhmon kunnan etelä-, kaakkois- ja itäosassa kokonaispinta-alan ollessa 77 900 ha. Alue kuuluu Kiekin-, Sauna- ja Jongunjoen valuma-alueisiin. Kasvimaantieteellisessä aluejaossa Sauna kuuluu Pohjanmaa-Kainuun alueen itäosaan ja metsäkasvillisuusjaottelussa keskiboreaaliseen vyöhykkeeseen. Maaston korkeus alueella vaihtelee välillä 170–300 m mpy. Huomattavimmat nykyiset luonnonsuojelualueet alueella ovat Ulvinsalon luonnonpuisto sekä Elimyssalon ja Jonkerinsalon luonnonsuojelualueet.

Suunnitelma-alueen metsämaiden kokonaispinta-ala on n. 51 000 ha ja puuston määrä 4,6 milj. m3. Metsämaiden pinta-alasta 78 % on talousmetsiä ja 22 % suojelualueita. Koko alueella mänty- ja mäntysekametsien osuus on n. 71 %. Vanhoja, yli 135-vuotiaita metsiä alueen metsämaalla on 14 569 ha (29 %), joista 35 % on talousmetsissä. Vallitsevana kasvillisuustyyppinä metsämaalla ovat kuivahkot kankaat (65 %). Lahopuumittauksia tehtiin yhteensä 441 kuviolta (2 525 ha), mikä on 5,0 % alueen metsämaan pinta-alasta. Ekologisten käytävien pinta-ala talousmetsien metsämaalla on 956 ha (2,4 %). Aarniometsiksi luokiteltiin talousmetsien metsämaasta yhteensä 1 129 ha (2,8 %), josta yli 135-vuotiasta metsää on 1 026 ha. Luontokohteita paikkatietojärjestelmään merkittiin yhteensä 1 281 ha (3,2 % talousmetsien kokonaisalasta). Erityiskohteista maisema- ja riista-alueita merkittiin yhteensä n. 2 112 ha (5,3 % metsämaan pinta-alasta).

Suunnitelma-alueelle säästetään kaksi erillistä ekologista käytävää. Pohjoinen käytävä alkaa Elimyssalon alueelta suuntautuen kohti etelää Rahkosuon ja Kukkosenvaaran kautta itärajaa myötäillen Pihlajavaaraan ja siitä Ulvinsalon alueelle. Ulvinsalosta käytävä jatkuu laajennusosan kautta edelleen etelään Kuusijärven tasalle. Kuusijärven kohdalla käytävä suuntaa länteen Issakan, Korpikosken ja Vattuvaaran kautta jatkuen edelleen länteen Vepsän suunnitelma-alueelle. Eteläinen käytävä alkaa kunnanrajalta Eeronvaaran alueelta jatkuen luoteeseen Jonkerinsalon alueelle ja siitä edelleen kunnanrajan yli Nurmeksen puolelle. Molemmat käytävät rakentuvat laajahkoista suojelualuekokonaisuuksista, joita yhdistää pienemmät askelkivityyppiset arvokkaat elinympäristöt.

Talousmetsien hakkuutoiminnalta säästettävä puusto (219 000 m3) Saunan suunnitelma-alueella pienentää Metsä-hallituksen välitöntä työntarjontaa puunkorjuu- ja metsänhoitotöissä luonnonvarasuunnitelmaan verrattuna keskimäärin 7 300 m3/v ja 3,7 henkilötyövuotta seuraavien 30 vuoden aikana. Vastaavasti Metsähallituksen liikevaihtoa luontokohteiden määrä pienentää n. 2,0 milj. mk vuosittain.

Saunan suunnitelma-alue on talous- ja luontoarvoiltaan arvokas ja tärkeä. Suunnitelmaa laadittaessa on pyritty turvaamaan kestävän metsätalouden harjoittaminen ja metsien käyttö. Huolimatta metsien talouskäytöstä myös alueen kasvi- ja eläinlajeille on pyritty luomaan käytettävissä käytettävissä olevien mahdollisuuksien puitteissa elinympäristö-kokonaisuuksia, jotka tukevat laajemmassa mittakaavassa Kuhmon luonnonsuojelualueita ja muualla kunnassa tehtäviä alue-ekologisia suunnitelmia. Myös alueen virkistysarvot on otettu huomioon suunnitelmaa laadittaessa.

Upplagan har utgått