Författare Oikarinen Reijo, Pouta Tapio, Rautiainen Matti, Itkonen Pertti, Kokkoniemi Tuomo, Keränen Saara, Juotasniemi Marko
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1998
Sidantal 59 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja
ISBN 952-446-089-0
Sammandrag

Alue-ekologinen suunnittelu on monitavoitteisen metsäsuunnittelun apuväline, jonka avulla pyritään turvaamaan talousmetsien monimuotoisuuden säilyminen sekä sovittamaan yhteen metsien ja metsäluonnon erilaisia käyttömuotoja. Tavoitteet ovat taloudellisia, ekologisia ja sosiaalisia; metsätalous, luonnonsuojelu, monikäyttö ja maisemanhoito muodostavat omine tavoitteineen kokonaisuuden, joka otetaan huomioon metsäsuunnitte-lussa.

Suunnitelma-alue (54 887 ha) sijaitsee Sodankylän kunnan eteläosassa. Alueelle on luonteenomaista sen maaperän karuus. Kasvimaantieteellisesti alue kuuluu pohjoisboreaaliseen kasvivyöhykkeeseen ja sen sisällä Peräpohjolan lohkoon. Alueella on soidensuojelualueita ja vanhojenmetsien suojelualueita yhteensä 4 153 ha (7,5 %).

Ekologiset kohteet on valittu paikkatiedoston, paikallistuntemuksen ja yleisöpalautteen, sekä muun saatavailla olevan tiedon pohjalta ja kohteet on maastossa tarkastettu.

Suunnitelmassa pyritään säilyttämään mahdollisimman monipuolisesti alueelle luontaisia piirteitä. Porotalouden tarpeita huomioidaan sisällyttämällä luppoa tuottavia metsiköitä ekologisiin käytäviin ja muodostamalla talviruokintapaikkoja soveltuvilta osin ekologisiksi käytäviksi.

Seipäkaira on ollut metsätaloustoiminnan piirissä jo viimevuosisadalta alkaen ja hakkuut ovat ulottuneet koko alueelle. Suunnitelmassa vanhojenmetsien- ja soidensuojelualueet on pyritty yhdistämään ekologisilla käytävillä. Lehtipuun osuutta lisätään talouskäytössä olevissa metsissä puulajisuhteiden palauttamiseksi lähemmäksi luonnonmetsissä vallinnutta tilannetta.

Upplagan har utgått