Författare Rouvala Annika, Peltonen Tuula
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2008
Sidantal 71 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 47
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-615-8 (pdf)
Sammandrag

Seitsemisen ja Helvetinjärven alueen ensimmäinen luontomatkailusuunnitelma laadittiin syyskuun 2007 ja kesäkuun 2008 välisenä aikana Pirkanmaan liiton ja Metsähallituksen rahoittamana hankkeena. Luontomatkailusuunnitelmahankkeelle perustettiin ohjausryhmä, johon kuuluivat alueen kuntien edustajat, Pirkanmaan liitto sekä Metsähallitus. Hankkeessa pidettiin kolme yritystilaisuutta, joissa käytiin läpi alueen resursseja ja luotiin alueelle toiminnallinen visio sekä strategiset tavoitteet.

Seitsemisen kansallispuisto on suosittu luontomatkailu- ja virkistyskäyttökohde. Tämän luontomatkailusuunnitelman tarkoituksena on lisätä kotimaista ja kansainvälistä matkailua Seitsemisen Helvetinjärven alueella niin, että alueen ominaispiirteet, luonnonmukaisuus ja kestävyys säilyvät. Suunnitelmaan sisältyy luontomatkailun kestävyyden mittariston ja siihen liittyvien toimenpiteiden käyttöönotto ja kestävyyden seuranta.

Matkailijat arvostavat alueen luonnonrauhaa ja luonnontilaisuutta mutta toivovat myös lisää palveluita. Luontomatkailusuunnitelma on toimintastrategia, jossa on otettu huomioon valtakunnalliset, maakunnalliset ja paikalliset periaatteet ja suunnitelmat sekä hyödynnetty alueesta tehtyjä tutkimuksia ja yrittäjien näkemyksiä. Sillä pyritään suuntaamaan luontomatkailua alueella sekä luomaan paikallisille toimijoille ja yrittäjille uusia mahdollisuuksia. Näin halutaan edesauttaa yrittäjien verkostoitumista ja tukea paikallista elinkeinoelämää.

Alueen vetovoimatekijät ovat monipuolinen luonto, kauniit maisemat ja hyvät retkeilymaastot sekä hyvä sijainti Tampereen läheisyydessä. Kaikkia mahdollisuuksia, kuten paikalliskulttuuria ja kulttuuriperintöä, ei ole vielä osattu täysin hyödyntää. Ilmastonmuutoksen vaikutukset on huomioitava.

Seitsemisen ja Helvetinjärven alueen vision 2020 mukaan aluetta pyritään jatkossa markkinoimaan paikalliskulttuuria korostaen. Matkailualueen yhteistä markkinointia lisätään ja kehitetään yhteistyössä alueen kuntien ja matkailutoimijoiden kanssa. Jatkossa luodaan tuotepaketteja kohderyhmittäin sekä erilaisia reitistöjä ja joukkoliikenneyhteyksiä. Luontomatkailusuunnitelma on tarkoitus päivittää viiden vuoden kuluttua vuonna 2013.