Författare Jalkanen Tiina, Mussaari Maija
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2016
Sidantal 81 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 134
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-295-126-7 (pdf)
Sammandrag

Luonnonhoidon yleissuunnitelma ohjaa luonnonhoidon suunnittelua ja toteutusta vuosina 2015-2025 Selkämeren kansallispuistossa ja siihen liittyvillä valtion omistamilla suojeluun varatuilla kiinteistöillä.

Luonnonhoidon yleissuunnitelma koskee kymmentä Natura 2000 -aluetta, jotka ulottuvat kahdeksan kunnan alueelle: Merikarvia, Pori, Luvia, Eurajoki, Rauma, Pyhämaa, Uusikaupunki ja Kustavi. Selkämeren kansallispuisto on kooltaan 91 578 ha, josta maa-aluetta on 1 589 ha.

Selkämeri kuuluu maankohoamisalueeseen, jolla vuorottelevat perinteisen maankäytön myötä syntyneet perinneluontotyypit ja luonnontilaiset primäärisukkession myötä syntyneet luontotyypit. Luonnonhoidon yleissuunnitelmalla ja luonnonhoidon ohjaamisella pyritään takaamaan luonnon monimuotoisuuden säilyminen ja lisääntyminen näillä Selkämeren alueelle ominaisilla luontotyypeillä. Luonnonhoidolla voidaan torjua myös ilmastonmuutoksen ja rehevöitymisen aiheuttamia uhkia sekä haitallisten vieraslajien leviämistä.

Luonnonhoidon yleissuunnitelma esittelee kansallispuiston alueen luonnonhoitoa vaativat luontotyypit ja uhanalaisen lajiston sekä asettaa tavoitteet niiden hoidolle. Kiireellisimmin luonnonhoitoa vaativat häiriöstä riippuvaiset ranta- ja perinneluontotyypit sekä niillä elävä uhanalainen lajisto. Suunnitelma nostaa esiin 15 aluetta, joille uhanalaisen lajiston ja luontotyyppien hoito ensisijaisesti keskittyy. Osalla alueista osoitetaan myös erityisiä lisäselvitystarpeita luonnonhoidon tarpeen selvittämiseksi.

Suunnitelma toimii pohjana tarkempien kohdekohtaisten luonnonhoitosuunnitelmien laatimiselle. Lisäksi se tuo esiin saaristoluonnon muutoksen tutkimuksen tarpeen. Suunnitelmaa voi käyttää myös Selkämeren kansallispuiston läheisten yksityisten suojelualueiden ja Natura 2000 -alueiden hoidon suunnittelussa.

Suunnitelma on tehty osana Selkämeren luonnonhoidon ja kulttuuriperinnön hoidon suunnittelu ja toteutus -hanketta (EAKR). Suunnitelma täydentää Selkämeren kansallispuiston ja Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitettyjä tavoitteita.