Författare Kinnunen Matti, Kaukonen Maarit, Parikka Matti, Hirvonen Reijo, Ollila Heikki, Konola Pekka
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1999
Sidantal 60 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja
ISBN 952-446-156-0
Sammandrag

Alue-ekologinen suunnittelu on monitavoitteisen metsäsuunnittelun apuväline, jonka avulla pyritään turvaamaan talousmetsien monimuotoisuuden säilyminen sekä sovittamaan yhteen metsien ja metsäluonnon erilaisia käyttömuotoja. Tavoitteet ovat taloudellisia, ekologisia ja sosiaalisia; metsätalous, luonnonsuojelu, monikäyttö ja maisemanhoito muodostavat omine tavoitteineen kokonaisuuden, joka on otettava huomioon metsäsuunnittelussa.

Suunnitelma-alue sijaitsee Vääräjoen ja Kalajoen vesistöalueilla; kumpikin joki saa alkunsa tältä suunnittelualueelta. Alue on topografialtaan pienimuotoista, karujen moreenikankaiden ja aapasoiden muodostamaa metsämosaiikkia.

Suunnitelma-alue käsittää kaikki Sievin kunnassa olevat Metsähallituksen maat sekä osan Reisjärven kunnassa olevista valtion maista. Alueen kokonaispinta-ala (maat + vedet) on noin 26 600 ha. Kokonaismaa-alasta turvemaita on 53 % (13 166 ha) ja kivennäismaita 47 % (11 816 ha). Soista 65 % on ojitettu.Suunnittelualueelle tyypillisiä luontokohteita ovat pienialaiset kalliot, suometsäsaarekkeet, purot ja muutama lähde. Alueen uhanalaisista eläimistä näkyvin on metsäpeura (Sh), joka on levinnyt seudulle Perhon-Lestijärven alueelta. Valtakunnallisesti uhanalaisista linnuista alueella pesivät kotka (V; erityisesti suojeltava laji), kaakkuri (St) ja pikkutikka (St).Suunnittelualueella on kolme soidensuojelualuetta: Kivineva-Tuomikonneva (742 ha), Rimpineva (270 ha) ja Pesäneva (159 ha). Yhteensä lakisääteisiä suojelualueita on 1 171 ha. Tämän lisäksi on varattu soiden- ja vanhojen metsien suojelutarkoituksiin Pitkänevan ja Alakankaan alueet, yhteensä n. 600 ha. Isokankaalla on harjujensuojeluohjelma-aluetta noin 110 ha. Natura 2000 -ohjelman rajaukset laajensivat edellämainittuja luonnonsuojelualueita ja suojeluvarauksia kaikkiaan 165 ha.Luontoarvojen huomiointi vaikuttaa eniten ensimmäisellä 10-vuotiskaudella. Metsätalouden tulot vähenevät, kun hakkuumäärät laskevat alueella noin 6 %. Hakkuumäärä vähenee, koska uudistettavia metsiä on jäljellä vähän ja nuoria metsiä ei vielä voi harventaa.

Suunnitelmaa täydennetään suunnittelukauden aikana päivittämällä paikkatietoihin tietoja toimenpi-desuunnittelun yhteydessä löytyneillä tai muutoin esille tulleilla uusilla tiedoilla. Viiden vuoden kuluttua suunnitelman valmistumisesta järjestetään katselmus. Siinä yhteydessä todetaan suunnitelman toteutustilanne ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin suunnitelman päivittämiseksi.

Upplagan har utgått