Författare Sundell Pekka Robert, Nieminen Marko, Salokannel Juha, Mattila Keijo, Mutanen Tomi
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2004
Sidantal 62 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 146
ISSN-L 1235-6549
ISBN 952-446-401-2 (pdf)
Sammandrag

Tässä raportissa esitetään Parikkalan Siikalahden luonnonsuojelualueen perhos- ja vesiperhoslajiston selvityksen tulokset. Perusselvitys tehtiin vuosina 1996-1998 ja sitä täydennettiin vuosien 1999 ja 2000-2002 tuloksilla sekä alueelta olevilla vanhoilla havainnoilla. Tutkimusmenetelminä käytettiin valo- ja syöttipyydyksiä sekä pyydyksillä heikosti tavoitettavien lajien havaitsemiseksi aktiivihavainnointia. Raportti sisältää lajilistat ja kuvauksen lajiston yleis- ja erityispiirteistä sekä suojelun kannalta arvokkaimmista lajeista. Myös perhoslajiston kannalta arvokkaimmat ympäristöt ja tarpeelliset hoitotoimenpiteet esitellään.

Perhosten kokonaislajimäärä oli 875 (pikkuperhosia 396 ja suurperhosia 479 lajia). Havaituista lajeista kolme on luokiteltu vaarantuneiksi ja kolme silmälläpidettäviksi. Vesiperhosia löydettiin Siikalahdelta 104 lajia. Havaituista lajeista kolme on luokiteltu silmälläpidettäviksi ja kolme puutteellisesti tunnetuiksi, joista yhdelle Siikalahti on ainoa nykyään tunnettu esiintymisalue Suomessa.

Useita lajeja havaittiin vain tiettynä vuonna, mikä korostaa useampivuotisen havainnoinnin tärkeyttä lajistoselvityksissä. Jatkoselvityksissä voidaan keskittyä lajeihin, joita ei pystytty havainnoimaan käytetyillä menetelmillä, tai erityisesti uhanalaiseen ja silmälläpidettävään lajistoon. Seurannan järjestäminen on tämän työn pohjalta helppoa, koska selvityksessä on pitkälti käytetty vakioituja menetelmiä. Jatkotutkimuksia tarvitaan luhta-alueelle suunniteltujen käsittelyjen vaikutuksista perhoslajistoon. Lehdon liiallinen umpeutuminen ja kuusettuminen tulee estää, jotta monet valoisuutta vaativat lehtolajit säilyvät.