Författare Salokannel Juha (toim.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2006
Sidantal 85 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 162
ISSN-L 1235-6549
ISBN 952-446-535-3 (pdf)
Sammandrag

Siikanevan hyönteisiä on tutkittu jo ainakin vuodesta 1874 lähtien. Tässä julkaisussa kootaan yhteen Siikanevaa koskeva hyönteistietous. Erityisesti keskitytään vuosina 1994-2005 kerättyihin, pääosin aiemmin julkaisemattomiin aineistoihin.

Siikanevan suobiotoopeilta, suolammilta, vanhoista metsäsaarekkeista ja kulotusalueelta tunnetaan nyt yhteensä 1 181 hyönteislajia. Eniten lajeja Siikanevalla on löydetty kovakuoriaisista, perhosista, kaskaista ja luteista. Siikanevan hyönteislajisto on laajan pinta-alan ja luonnontilaisuuden ansiosta runsas, vaikka alueen maaperä onkin karu. Siikanevalla elää edustava Pohjois-Pirkanmaalainen hyönteislajisto, erityisesti suobiotooppien hyönteisten osalta.

Valtakunnallisesti uhanalaisista lajeista Siikanevalla asustavat mm. ristipiilopää (Cryptocephalus cruciger), nahkuri (Tragosoma depsarius) ja jymylude (Jalla dumosa). Valtakunnallisesti silmälläpidettäviä lajeja tunnetaan Siikanevalta kymmenen. Näiden joukosta löytyvät luonnontilaisille soille tyypilliset rimpiputkisirvikäs (Limnephilus diphyes), suoputkisirvikäs (Limnephilus femoralis), suoaamukääriäinen (Clepsis pallidana), luumittari (Aspitates gilvaria) ja Lebradea flavovirens -kaskas. Kosteissa korpipainanteissa elävä Hydroporus discretus -sukeltajakovakuoriainen ja paatsaman marjoissa elävä paatsamanmarjakääriäinen (Spatalistis bifasciana) edustavat vanhojen metsäsaarekkeiden silmälläpidettävää lajistoa. Siikanevan kulotusalueen lajiston parhaimmistoa ovat niin ikään valtakunnallisesti silmälläpidettävät kulokauniainen (Melanophila acuminata) ja palojahkiainen (Sphaeriestes stockmanni). Siikanevalta tunnetaan myös seitsemän alueellisesti uhanalaista perhoslajia sekä neljä Suomen kansainvälistä vastuuperhoslajia.

Siikanevalta tunnetaan laajan selvityksen ansiosta monia harvinaisia lajeja ja ainakin kaksi lajia on löytyessään ilmoitettu Suomen faunalle uusina: luumittari (Aspitates gilvaria) vuodelta 1874 ja kaskaisiin kuuluva siperianlatvaponsikas (Perotettix orientalis) vuodelta 2004.