Författare Keränen Esko, Hamunen Pentti, Meriruoko Ari, Pesälä Matti, Teeriaho Jari, Yli-Suvanto Arvi
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1999
Sidantal 63 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja
ISBN 952-446-165-x
Sammandrag

Metsähallitukselle on asetettu tavoitteeksi tehdä alue-ekologiset suunnitelmat kaikille yhtenäisille valtionmaille vuoden 2000 loppuun mennessä. Puolangan metsätiimissä alue-ekologinen suunnittelu aloitettiin vuonna 1996 Paljakan alueelta ja sitä on jatkettu Siikavaaran alueelta. Tavoitteena tällä suunnittelulla on turvata luontaisesti esiintyvien metsälajien säilyminen ja leviämismahdollisuudet. Siikavaaran alue sijaitsee Puolangan kunnan pohjoisosassa ja on pinta-alaltaan n. 42 000 hehtaaria. Ominaista tälle alueelle ovat suuret korkeuserot ja toisaalta soitten runsaus alueen länsiosassa. Alueen tunnetuimpia suojeltuja alueita on Siikavaaran luonnonsuojelualue. Iso-Tilansuo–Housusuo-soidensuojelualue on marjastajien suosimaa aluetta. UKK-polku kulkee suunnitelma-alueen läpi.

Maastoinventointeja on tehty metsätalouden ja luontopalveluiden toimesta. Tärkein tehtävä tällä alueella on ollut kartoittaa arvokkaat luontokohteet ja uhanalaisten lajien esiintymiä. Inventoinnissa on selvitetty metsätalous–alueiden luonto- ja erityiskohteita, uhanalaisten lajien esiintymispaikkoja sekä mitattu lahopuun määrää. Erityis–kohteita on paikannettu 8,8 % talousmetsien metsämaasta Lisäksi alueen käyttötarpeista on saatu palautetta sidosryhmiltä ns. osallistavan suunnittelun tilaisuuksissa.

Suunnitelmaraportti laadittiin maastotöiden jälkeen projektiryhmän yhteistyönä. Tässä yhteydessä suojelematto-mat korkeat alueet jaoteltiin hakkuin hyödynnettäviin tai toiminnan ulkopuolisiin alueisiin. Suojelualueiden välille suunniteltiin ekologisia yhteyksiä.

Suunnitelman vaikutukset hakkuumahdollisuuksiin on laskettu metsikkölaskelma-ohjelman avulla. Tämän suunnitelman erityiskohteitten huomioiminen ja tavoitteiden toteuttaminen talousmetsissä pienentää hakkuumahdollisuuksia eniten ensimmäisen 10-vuotisjakson aikana kaikilla tehdyillä laskelmamalleilla.

Vanhojen metsien tavoiteosuudeksi on asetettu 14 % koko alueen metsämaa-alasta, josta suojelualueilla on 12 % ja talousmetsissä 2 %. Monimuotoisuuden lisäämiseksi lehtipuuvaltaisten metsien tulisi nousta 6 %:iin talousmetsien alasta suunnitelmakauden loppupuolella ja kulotusta olisi tehtävä keskimäärin ainakin yhdellä kohteella vuosittain. Ennallistamistöitä on suositeltu tehtävän normaalien metsätaloustöitten yhteydessä.

Uusia luontokohteita merkitään paikkatietojärjestelmään sitä mukaa kun niitä havaitaan tätä suunnitelmaa täydentämään. Suunnitelman tavoitteiden toteutumista katselmoidaan laajemmin viiden vuoden kuluttua.

Upplagan har utgått