Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2012
Sidantal 77 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 121
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-936-4 (pdf)
Sammandrag

Metsähallitus on laatinut hoito- ja käyttösuunnitelman Etelä-Lapissa, Ranuan kunnassa sijaitseville Simojärven ja Soppanan Natura 2000 -alueille. Suunnitelman laatimisen avuksi koottiin eri sidos­­ryhmiä edustava yhteistyöryhmä, ja lisäksi mielipiteitä alueen käytöstä kerättiin yleisö­tilaisuudessa.

Simojärven Natura 2000 -alue (6 367 ha) on rantojensuojeluohjelmassa ja Soppanan Natura 2000 -alue (1 094 ha) vanhojen metsien suojeluohjelmassa. Suunnittelualueeseen kuuluu myös pieniä luonnonsuojeluun varattuja alueita Natura-rajauksen ulkopuolelta. Pääosa suunnittelu­alueesta on Metsähallituksen hallinnassa, mutta siihen sisältyy myös 757 ha yksityisten omistamia maa- ja vesialueita. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 7 887 ha, josta valtaosa (5 295) ha on vesi­aluetta.

Suunnittelualueeseen kuuluu Simojärvellä kolme perustettua yksityistä suojelualuetta: Koppelo­­saaren luonnonsuojelualue, Koppelosaaren luonnonsuojelualue 2 ja Korkea-ahon luonnonsuojelu­alue; yhteispinta-alaltaan 36 ha. Osa tästä on Natura-rajauksen ulkopuolella.

Simojärvi on Suomen suurin säännöstelemätön järvi. Sen vedenlaatu on säilynyt hyvänä ja Natura-alueen rakentamattomien rantojen sekä saarien maisema erämaisena. Järvi on suosittu virkistys­kalastus­vesi. Retkeilijöitä ja kalastajia varten rannoille ja saariin on rakennettu tupia ja tuli­paikkoja, joita talvisin käyttävät myös moottorikelkkailijat.

Soppanan eli Paason alue on suhteellisen luonnontilaisten metsiensä ansiosta suosittu eränkäynti­kohde. Vesistöt ja suot lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Alueella on hyvä palvelu­varustus päiväretkiä varten. Pidempiä vaelluksia kaipaava voi valita reitin, joka yhdistää Simojärven ja Soppanan maastot tunnetumpaan Korouoman alueeseen.

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa on tarkasteltu alueiden erilaisia käyttöpaineita ja kehittämis­mahdollisuuksia. Toistaiseksi kävijämäärät ovat palvelurakenteiden määrään ja alueen luonnon vetovoimaisuuteen nähden varsin alhaiset. Suunnitelmassa esitetään alueiden markkinoinnin lisäämistä ja uusien luontomatkailutuotteiden kehittämistä. Palvelurakenteet pidetään kunnossa ja kulumisvaurioita korjataan. Samalla kun matkailukäyttö lisääntyy, huolehditaan siitä, että perinteisen luonnonkäytön edellytykset säilyvät. Metsästystä ja kalastusta ehdotetaan jatkettaviksi nykyiseen tapaan. Metsähallitus neuvottelee paliskuntien kanssa kaikista uusista toimenpiteistä, joilla voi olla vaikutusta poronhoitoon.

Alueen luontoarvojen turvaamiseksi suunnitelmassa ehdotetaan Simojärven vesiluontotyyppien ja Soppanan potentiaalisten liito-oravan elinympäristöjen inventointia. Suunnittelualueella on arvokkaita kulttuuriperintökohteita, joiden säilyminen turvataan tarvittaessa virkistyskäyttöä ohjaamalla.