Författare Tanskanen Satu
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2009
Sidantal 55 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 121
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-747-6 (pdf)
Sammandrag

Sinisimpukan luontokeskus on yksi Metsähallituksen luontopalvelujen asiakaspalvelupisteistä. Luontokeskuksen näyttelyiden ja multivisioesitysten aiheina ovat Saaristomeren luonto, kalastus Saaristomerellä ja meriarkeologia.

Luontokeskuksen pysyvä näyttely on pääpiirteissään pysynyt samana talon rakentamisvuodesta 1993 lähtien. Vaihtuvuutta ovat tuoneet lähinnä sesonkiaikaan kuukausittain vaihtuvat taidenäyttelyt.

Tutkimus on toinen Sinisimpukan luontokeskuksesta valmistunut mielipidekartoitus. Vuonna 2002 asiakastutkimusta aloitettiin, mutta tulosten analysointi jäi keskeneräiseksi. Nyt toteutettu kysely on toteutettu Metsähallituksen vakioiduilla menetelmillä, jolloin tulokset ovat vertailukelpoisia Metsähallituksen luontopalvelujen muiden vastaavien asiakastutkimusten kanssa.

Aineiston keruu tapahtui huhtikuun alusta lokakuun puoliväliin. Aineistoa kerättiin parina kolmena päivänä joka viikko ja otos satunnaistettiin arpomalla palautteen keruupäivät sekä 3–4 tunnin iltaan tai aamuun painottuva aikakehys keruupäivinä.

Tulosten perusteella luontokeskuksen tyypillisin kävijä on omalla autolla, oman perheen jäsenten seurassa tai pienessä ryhmässä liikkuva, varhaisessa keski-iässä oleva nainen. Luonnon tarkkailu, veneily, mökkeily ja näihin liittyvät aktiviteetit ovat kävijöiden tärkeimmät harrastukset alueella. Sinisimpukan asiakkaat ovat pitkälti myös Kasnäsin hotellin ja kylpylän asiakaskuntaa. Selvästi vilkkain kuukausi Sinisimpukassa on heinäkuu.

Vain viidennes kyselyyn vastanneista piti luontokeskusta matkansa tärkeimpänä kohteena ja lähes kaikki luontokeskuksen asiakkaat suunnittelivat käyvänsä luontokeskusvierailun yhteydessä myös muualla. Muista kohteista suosituimmat sijaitsivat lähialueiden matkailukohteissa.

Tarjolla olevista palveluista arvostetaan eniten tiedonsaantia luonnosta sekä henkilökohtaista asiakaspalvelua. Myös luontokeskuksen yleistä siisteyttä ja viihtyisyyttä kiiteltiin. Puolet kävijöistä tulee joko Lounais-Suomen suurista kaupungeista, Turusta ja Salosta, tai pääkaupunkiseudulta, Helsingistä, Espoosta tai Vantaalta. Seuraavaksi parhaiten olivat edustettuna asiakkaat lähialueilta ja muualta Lounais-Suomesta. Yksittäisiä kävijöitä oli myös muualta Suomesta. Tutkimukseen osallistuneista 99 % oli suomalaisia.

Tutkimuksen tietoja voidaan käyttää hyväksi kehitettäessä asiakaspalvelua paremmin kysyntää vastaavaksi sekä kehitettäessä yhteistyötä alueen muiden matkailun toimijoiden kanssa.