Författare Kanerva Tiina
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2003
Sidantal 53 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 68
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-369-5 (pdf)