Författare Salla Antti
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2013
Sidantal 29 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 202
ISSN-L 1235-6549
ISBN 978-952-295-005-5 (pdf)
Sammandrag

Kesällä 2012 inventoitiin Metsähallituksen tilauksesta geologisia luontokohteita Sipoonkorven kansallispuiston alueella. Geologinen luontokohde on kallioperän tai maaperän muodostuma tai sellaisen osa, jolla voi olla tieteellistä, opetuksellista tai maisemallista arvoa. Geologiset luontokohteet ovat esimerkiksi suuria siirtolohkareita, hiidenkirnuja, muinaisrantakivikoita tai maisemallisesti arvokkaita kallioita tai jyrkänteitä.

Kohteita kirjattiin yhteensä 136, ja ne sijoitettiin kolmeen arvoluokkaan. Arvokkaimpaan ensimmäiseen luokkaan kertyi 36 kohdetta, toiseen luokkaan 49 ja kolmanteen 51 kohdetta. Valtaosa kohteista (87 kpl) on suuria siirtolohkareita. Ensimmäisen arvoluokan kohteista on vielä erotettu 15 arvokkainta kohdetta. Tuloksena on geologisten nähtävyyksien verkosto, jota voidaan hyödyntää kansallispuiston reittien muiden palveluiden suunnittelussa.