Författare Lindgren Leif
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2000
Sidantal 192 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
ISBN 951-37-3260-6 (painettu)
Sammandrag

Denna bok handlar om skydd och vård av ängar och beten, marker som formats av den traditionella boskapsskötseln. Våra förfäders landskap med torrängar, lövängar, slåtterängar, strandängar, hagar och hedar har stora skönhetsvärden. På öarna i Skärgårdshavets nationalpark kan du stifta bekantskap med orkidén Adam och Eva med sydlig kärrsnäppa. Här finns alla paradisets ingredienser inklusive vildapeln och ormen.

Boken är rikt illustrerad med färgteckningar och färgfoton och berättar om beteslandskapets framväxande, om skärgårdens forna markanvändning och skärgårdskulturens särdrag, om betesmarkernas förbuskning efter andra världskriget och senare tiders arbete med att återskapa dem. Boken baserar sig på intervju-uppgifter som lokala skärgårdsbor gett forfattaren. Ett flertal nyligen gjorda vetenskapliga undersökningar ger boken ett solitt faktaunderlag. Boken är en bra inkörsport till skärgårdens och beteslandskapets mysterier för båtfolk, skärgårdsentusiaster, naturintresserade och stuguägare. Mycket sakinformation finns också för professionella landskapsvårdare. Denna bok är en utmärkt gåva åt den som uppskattar vårt kulturarv, havet och naturen. Handboken finns också finska och engelska.

Upplagan har utgått