Författare Forststyrelsen, Nylands miljöcentral
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2012
Sidantal 136 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 125
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-940-1 (painettu), 978-952-446-941-8 (pdf)
Sammandrag

Planeringsområdet utgör en ur naturskyddsperspektiv betydande och omfattande skyddsområdes-helhet, vilken är speciellt viktig för skyddet av havsbottnen, undervattensnaturen, fågelbestånden, växtligheten, landskapet och skärgårdsnaturen. Dessutom har området rikligt med kulturhistoriskt värdefulla mål. Med tanke på rekreationsbruket och naturturism är Ekenäs skärgårds nationalpark det viktigaste delområdet, som utgör det största sammanhängande besöksmålet i västra Finska viken.

Skötsel- och användningsplanen sammanfogar planeringsområdets olika typer av markanvändning på så sätt att områdets naturvärden tryggas och betydelsen för rekreationsbruket och naturturismen ökar. Med hjälp av zonindelning och det föreslagna utvecklandet av rekreationsutrustningen styrs besökarna så att områdets natur- och kulturvärden kan tryggas. Dessa åtgärder samt jakt- och fiske-arrangemangen på Forststyrelsens områden betryggar att områdets olika användningsformer kan sammanfogas på så sätt att möjliga konfliktsituationer mellan olika användargrupper kan minimeras.

Skötsel- och användningsplanen har sammanstälts genom deltagande planering. I enlighet med Forststyrelsens planeringssystem är skötsel- och användningsplanen en plan på allmän nivå. Detaljplaneringen sker i åtgärdsplanerna, vilka hänvisas till i skötsel- och användningsplanen. 

Mera information

Tammisaaren ja Hangon itäisen saariston hoito- ja käyttösuunnitelman ruotsinkielinen versio.