Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2020
Sidantal 159 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 169
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-377-005-8 (pdf)
Sammandrag

Sibbo storskogs nationalpark ligger i Sibbo kommun, Vanda stad och Helsingfors stad. Denna plan har utarbetats genom deltagande planering, i samarbete mer olika aktörer i området. Skötsel- och användningsplanen är en strategisk långtidsplan och linjedragning för markanvändningen i området. Syftet med planen är att sammanjämka naturskyddet med rekreationsbruket och de övriga målen för användningen av området. Sibbo storskog hör, tillsammans med Noux sjöplatå, till de viktigaste obebyggda skogsområdena i huvudstadsregionen.

Regionalt sett är Sibbo storskog ett värdefullt område med tanke på bevarande av den biologiska mångfalden i skogsnaturen. Det finns många slags skogar, myrar, hällmarker och kulturlandskap i Sibbo storskog. Områdets värdefulla naturvärden beror på att skogsområdet är så omfattande och sammanhängande och att dess natur präglas av variation och småskalighet. Områdets flora och fauna är art- och individrik, och det förekommer flera hotade och sällsynta växt-, svamp- och djurarter i området.

I planen har fastställts följande centrala natur- och bruksvärden för Sibbo storskog: vårdbiotoper, friluftsliv och rekreation, naturfostran, områdets status som huvudstadsregionens östliga skogbevuxna fastland samt ett mångsidigt nätverk av aktörer. Man har utrett de potentiella hoten mot de centrala värdena och försökt identifiera de användningssätt och verksamheter som kan ha negativa verkningar på dessa värden. I planen presenteras målsättningar, mål och åtgärder för att bekämpa hotfaktorerna och utveckla området.

De mest centrala åtgärderna i planen är utarbetning och upprätthållande av vägledningsmaterial, byggande och underhåll av serviceutrustning samt styrning av användningen av parken för att trygga naturvärdena. I området följs principerna för hållbar naturturism. Med hjälp av parkens zonindelning och serviceutrustning styrs besökarna i området så att arterna inte störs för mycket och slitaget av terrängen minimeras. Åtgärder inom naturskyddet är bevarande av naturtillståndet, restaurering, naturvård, inventering, uppföljning samt bekämpning av främmande arter. Uppföljningen gäller först och främst hotade arter och arter som ingår i habitat- eller fågeldirektivet.

Genom intressebevakning och samarbete säkerställs att projekt utanför nationalparken inte medför betydande skador på parkens natur- och landskapsvärden.

Elektronisk publicering
Mera information

Publikationen är inte tillgänglig, eftersom en stor del av innehållet härrör från ett informationssystem varifrån uppgifterna i nuläget inte är möjliga att få i tillgängligt format. De relevanta sakerna har presenterats i början av publikationens omfattande sammandrag, som är tillgänglig.

Sipoonkorven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma