Författare Metsähallitus, Ympäristöministeriö
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2001
Sidantal broschyr
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

År 2001 inrättades sju sälskyddsområden i de statsägda havsområdena genom förordning. Syftet med områdena är att skydda i synnerhet gråsälen och dess livsmiljöer. En del av skyddsområdena är också viktiga för östersjövikaren. Områdena är i Forststyrelsens besittning.

Upplagan har utgått