Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2017
Sidantal 1 s.
Språk
english
suomi
svenska
Sammandrag

Vuosina 1940-2000 alueella toimivat puolustusvoimien varikko ja rannikkotykistölinnake. Puolustusvoimien jäljiltä alueella on tie- ja polkuverkosto, useita purettujen rakennusten pohjia, laituri, tykkien alustoja ja ammuskellareita. Rannikkotykistölinnakkeen muistoksi on pystytetty muistomerkki. Pidemmän reitin varrella on geologisesti mielenkiintoinen hiidenkirnu ja saariston kulttuurimaisemaa kiviaitoineen.

Under åren 1940-2000 fungerade området som försvarsmaktens depåområde och kustartillerifort. Försvarsmakten lämnade ett väg- och stignätverk på området och där finns även grunder till rivna byggnader, kanonplattformar och projektilkällare. Som minne av kustartilleriets fort har man rest ett minnesmärke. De byggnader som finns kvar är en bostadsbyggnad samt en vaktstuga med uthus. Längs den längre leden finns en geologiskt intressant jättegryta och ett kulturlandskap med stenrösen som är typiskt för skärgården.

In 1940-2000, the area was used as an army depot and as a fort for the coastal artillery. The Finnish Defence Forces left behind a network of roads and paths, foundations of demolished buildings, a pier, foundations for artillery pieces and bullet chambers. There is a memorial for the coastal artillery fort in the area. Only one residential building, as well as a guardhouse and its outbuildings, remain in the area. Along the longer trail, you will see a geologically fascinating giant’s kettle, as well as cultural landscape (including stone fences).

Mera information

Merenkurkun saariston maailmanperintöalue, Kvarkens världsarv, Kvarken Archipelago World Heritage Site