Författare Similä Maarit
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2007
Sidantal 18 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Luonnonsuojelualueiden ennallistamisen tärkein tavoite on parantaa suojelualueiden laatua niin, että harvinaiset ja uhanalaiset lajit, jotka eivät tule toimeen tai voivat huonosti talousmetsissä, viihtyisivät suojelualueilla entistä paremmin.

Jokaisella luonnonsuojelualueella on edustavia luonnontilaisia osia, joiden vuoksi alue on suojeltu. Luonnontilaisten osien lisäksi suojelualuerajaukseen on saatettu ottaa mukaan ojitettuja soita ja aiemmin talouskäytössä olleita metsiä, jotta suojelualueesta on saatu ekologisesti ja maisemallisesti monipuolinen kokonaisuus. Ennallistamista tehdään nimenomaan näissä aiemmin metsätalouskäytössä olleissa suojelualueen osissa. Ennallistamisen avulla nopeutetaan luonnontilaisten rakennepiirteiden, ja toivottavasti myös lajiston, palautumista entisiin talousmetsiin ja ojitetuille soille.

Entisiin talousmetsiin palautetaan ennallistamisen avulla luonnonmetsän rakennepiirteitä. Suojelualueilla olevien ojitettujen soiden ennallistamisella käynnistetään muutos, jonka tavoitteena on suon eliöyhteisön palautuminen rakenteeltaan (mm. lajikoostumus ja lajien runsaus) ja prosesseiltaan (mm. kasvillisuuden ja puuston sukkessio) luonnontilaisen kaltaiseksi. Luonnontilaisen kaltaisen suon vesitalous toimii mahdollisimman samalla tavalla kuin ojittamattoman suon vesitalous.

Ennallistamisen suunnittelu alkaa luontotyyppi-inventoinnista. Inventoinnissa tarkastetaan luonnonsuojelualueiden puusto- ja kasvillisuustiedot sekä kuviokohtainen ennallistamistarve. Inventointitietojen perusteella suojelualueelta valitaan ennallistettavat kuviot ja kirjoitetaan ennallistamissuunnitelma. Ennallistamisen suunnittelu tarjoaa työtä useille ihmisille vuosittain.

Kun suunnitelma on hyväksytty, voidaan aloittaa ennallistamisen toteutus. Metsähallituksen hallinnoimilla suojelualueilla metsien ennallistamisen käytännön töitä tekevät metsätalouden metsurit. Metsurit osallistuvat usein myös puuston poistoon ennallistettavilta soilta. Ennallistamisen miestyöt keskitetään pitkälti talvikaudelle, koska metsureille on silloin vähemmän tarjolla talousmetsien hoitotöitä. Ennallistaminen on monipuolistanut metsureiden talvista työnkuvaa.

Aiheeseen liittyviä julkaisuja on koottu lukuun 6 ja käytettyä keskeistä sanastoa lukuun 7.