Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 247 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 272
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-377-082-9 (pdf)
Sammandrag

Valtaosa Suomen suojelualueverkoston pinta-alasta on valtion omistuksessa ja Metsähallituksen Luontopalvelujen hallinnassa ja hoidossa. Metsähallitus vahvisti jo vuonna 1992 luonnonsuojelualueiden hoidon periaatteita koskevan suosituksen, jota on päivitetty ja täydennetty useaan otteeseen. Nyt hyväksytyn ohjeen rakennetta ja asiapainotuksia on merkittävästi muutettu edellisen vuonna 2014 julkaistun version jälkeen. Periaatteisiin on tehty koko joukko lisäyksiä ja täsmennyksiä. Toiminnan kytkentää laajempaan toimintaympäristöön ja siinä tapahtuviin muutoksiin on selkeytetty sekä mm. ilmastonmuutokseen liittyvien ennakointi- ja sopeutumistoimien tarkastelua on vahvistettu.

Julkaisussa kuvataan Suomen suojelualueet ja niiden tehtävät, suojelualueverkoston rooli luonnon suojelun ja kestävän käytön tavoitteiden edistämisessä sekä esitellään suojelualueiden sopeutuvan suunnittelun ja hoidon perusteet. Lisäksi käydään läpi luontotyyppien, lajien ja kulttuuriperinnön suojelun ja hoidon käytännöt ja periaatteet sekä suojelualueiden virkistyskäytön, erätalouden ja muiden käyttömuotojen ohjaus kestävyyden varmistamiseksi ja niihin liittyvät periaatteet.

Merkittävä osa suojelualueiden hoidon ja käytön periaatteista johtuu suoraan säädöksistä ja osa on Luontopalvelujen alueiden haltijana ja hoitajana määrittelemiä parhaita käytäntöjä. Päivityksen yhteydessä periaatteet on tarkistettu vastaamaan uudistettua Luonnonsuojelulakia (9/2023) ja muuta ajantasaista lainsäädäntöä sekä Euroopan komission laatimaa ohjeistusta koskien Natura 2000 -verkoston alueiden hoitoa.

Julkaisu ei ole normilainsäädännön tarkoittama sitova ohje vaan ensisijaisesti Luontopalvelujen oman henkilöstön käytännön työn tueksi tarkoitettu työväline. Se on myös tapa kertoa sidosryhmille Luontopalvelujen toimintaperiaatteista.

Suojelualueiden hoidon ja käytön periaatteet koskevat Luontopalvelujen hallinnassa ja hoidossa olevia

  • lakisääteisiä luonnonsuojelualueita
  • erämaa-alueita
  • valtion hallinnassa olevia, lakisääteisinä valtion luonnonsuojelualueina toteutettavia kansallisten
    luonnonsuojeluohjelmien, Natura 2000 -verkoston ja kaavojen kohteita.

Periaatteita voidaan soveltuvin osin käyttää tukena myös mm. Luontopalvelujen hoidossa olevien suojelumetsien sekä Metsähallituksen hallinnoimien valtion retkeilyalueiden hoidossa. Periaatteet eivät koske yksityisten suojelualueiden hoitoa, jota koskien on valmisteilla ympäristöministeriön johdolla erillinen päivitetty ohjeistus.

Suojelualueiden hoidon ja käytön periaatteet on linjauksina hyväksytty Luontopalvelujen käyttöön 7.12.2022. Periaatteellisia linjauksia koskevia päätöksiä tehdään ja tarkistetaan tarpeen mukaan jatkuvasti ja niitä voidaan päivittää julkaisuun erillisenä liitteenä. Kokonaisuutena julkaisua päivitetään muutaman vuoden välein.

Mera information

Julkaisuun on tehty pieniä, lähinnä teknisiä korjauksia 22.9.2023.