Författare Below Antti (toim.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2000
Sidantal 109 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 121
ISSN-L 1235-6549
ISBN 952-446-212-5 (painettu), 952-446-213-3 (pdf)