Författare Kelola-Mäkeläinen Hanna
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sidantal 103 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Suomussalmen Jumalissärkän-Hoikansärkän aluetta inventoitiin 7.-12.7.2010 välisenä aikana neljän päivän ajan. Inventointi toteutettiin Museoviraston alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaa varten annetun lausunnon pohjalta ja se kuului osaltaan Metsähallituksen Kansalliseen metsäohjelmaan sisältyvään kulttuuriperintöinventointihankkeeseen, jonka tarkoituksena on inventoida sekä arkeologiset että kulttuuriperintökohteet valtion metsissä.

Inventoinnissa löytyi kaiken kaikkiaan 24 uutta kohdetta, joista esihistoriallisia muinaisjäännöskohteita oli kahdeksan, historiallisia muinaisjäännöskohteita yksi ja kulttuuriperintökohteita 15 kappaletta. Lisäksi inventoinnissa tarkastettiin alueelta vuonna 1999 löydetty pyyntikuoppakohde Pienijärvi NE (muinaisjäännösrekisterinumero 777010305) ja alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa mainitut kaksi tervahautaa ja ristikkopuukasa.

Kaikki inventoinnissa löydetyt esihistorialliset kohteet olivat pyyntikuoppakohteita. Historiallisen ajan muinaisjäännöksiä oli alueella kolme, kaksi tervahautaa ja tervapirtti. Alueelta löydetyistä kulttuuriperintökohteista suurimman ryhmän muodostivat erilaiset maakuopat ja kaivannot, joita löytyi yhteensä kahdeksan kappaletta. Niiden lisäksi löytyi useita liikkumiseen liittyviä kohteita, kuten kaksi siltaa, ylityspaikka, polun merkkinä toiminut pilkkapuu ja pitkospuut. Lisäksi metsien käytöstä kertovat alueelta löydetyt ristikkopuukasa, leimapuu sekä pato. Inventoinnissa dokumentoitujen kohteiden perusteella aluetta on käytetty esihistorialliselta ajalta nykypäiviin saakka

Mera information

KMO Kulttuuriperintöinventointihanke