Författare Aarnio Jouni
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2003
Sidantal 49 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 61
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-330-x (painettu), 952-446-331-8 (pdf)
Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €