Författare Torppa Kaisa
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2016
Sidantal 62 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 220
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-295-159-5 (pdf)
Sammandrag

Syötteen luontokeskus on Metsähallituksen luontopalveluiden asiakaspalvelupiste Syötteen kansallispuiston kupeessa Pudasjärvellä. Luontokeskus esittelee näyttelyssään Syötteen kulttuurihistoriaa ja alueen luontoa. Keskuksessa on myös vaihtuvia näyttelyitä, auditorio, pieni myymälä sekä kahvio, jossa toimii sesonkiaikoina myös ravintola.

Tutkimus on kolmas Syötteen luontokeskuksessa toteutettu asiakastutkimus. Se toteutettiin Metsähallituksen vakioidulla menetelmällä. Aineisto kerättiin 1.2.2013–31.1.2014.

Tulosten perusteella pieni enemmistö asiakkaista on naisia ja iältään keskimäärin hieman alle 50-vuotiaita. Suurin osa asiakkaista saapuu luontokeskukseen omalla autolla, omien perheen jäsenten seurassa ja pienissä ryhmissä. Lähes kaikki asiakkaat käyvät Syötteen luontokeskuksessa vierailun yhteydessä myös muualla, kuten Syötteen ja lähikuntien muissa luonto- ja matkailukohteissa. Noin viidennekselle Syötteen luontokeskus on matkan pääkohde. Valtaosa kävijöistä tulee Oulusta ja Pudasjärveltä, mutta hyvin edustettuina ovat kaikki Suomen suurimmat kaupungit. Hiihto, kävely ja luonnosta nauttiminen ovat kävijöiden tärkeimmät harrastukset alueella. Vilkkainta luontokeskuksessa on hiihtosesongin ja ruskan aikaan.

Luontokeskuksen asiakkaat ovat erityisen tyytyväisiä saamaansa henkilökohtaiseen asiakasneuvontaan, tiedonsaantiin luonnosta, WC:hen, kahvila- ja ravintolapalveluihin sekä näyttelyihin. Myös muut luontokeskuksen palvelut ja niissä onnistuminen arvioitiin keskimäärin melko hyviksi tai erittäin hyviksi. Syötteen luontokeskuksen valtakunnallisesti vertailukelpoinen asiakastyytyväisyysindeksi on 4,22 (asteikko 1-5), joka on hieman huonompi kuin aiemmissa tutkimuksissa.

Suurin osa vastaajista käytti vierailullaan rahaa, ja sitä käytettiin keskimäärin hieman yli 20 €. Kiinnostus myyntituotteisiin on laskenut aiemmista vuosista. Vapaamuotoisessa palautteessa eniten kohennusta toivottiin reitteihin ja niiden merkintään, näyttelyyn sekä viestintään ja markkinointiin.

Tutkimus täydentää ja päivittää aiempien asiakastutkimusten tuloksia ja mahdollistaa vuosien varrella tapahtuneiden muutosten sekä viestinnän ja markkinoinnin vaikutusten arvioinnin. Tutkimustuloksia käytetään luontokeskuksen palveluiden ja viestinnän parantamiseen sekä suunnitteilla olevaan pysyvän näyttelyn uudistamiseen.