Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2017
Sidantal 100 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 158
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-295-204-2 (pdf)
Sammandrag

Syöte on merkittävä matkailukohde Pohjois-Suomessa. Sen vaaramaisemat ovat houkutelleet retkeilijöitä puoleensa jo usean vuosikymmenen ajan ja vuonna 2000 noille selkosille perustettu Syötteen kansallispuisto on edelleen nostanut ja monipuolistanut alueen profiilia ja matkailullista houkuttelevuutta.

Kansallispuiston perustamisen myötä Syöte on luontomatkailukohteena ottanut isoja harppauksia eteenpäin. Tällä hetkellä voidaankin jo sanoa Syötteen olevan mainio kohde monipuoliseen luonnon kokemiseen ja luontoliikunnan harrastamiseen. Kehitystyöhön sekä laadun ja kestävyyden varmistamiseen tulee kuitenkin panostaa jatkuvasti. Jotta Syöte voi tulevaisuudessa olla luontomatkailukohteena yhä vetovoimaisempi ja laadukkaampi, on kansallispuistoa kehitettävä tuotteiltaan, palveluiltaan ja imagoltaan osana alueen muuta tarjontaa ja yhteistyössä alueen matkailutoimijoiden kesken. Tämän vuoksi aktiivisuus paitsi luontomatkailun, myös koko Syötteen matkailualueen elinkeinostrategian kehittämisessä on yhä oleellisempaa.

Luontomatkailun suosio on tällä hetkellä kasvussa ja luonnossa liikkumisesta on tulossa urbanisoituneiden länsimaalaisten keskuudessa yhä voimakkaampi trendi. Jotta yksittäinen kohde voisi menestyä jatkuvasti kasvavassa ja monipuolistuvassa luontomatkailun kohdevalikoimassa, on sen erottauduttava ja profiloiduttava omilla vahvuuksillaan. Käytännössä tämä tarkoittaa omien voimavarojen tiedostamista, asiakkaan tarpeiden ja odotusten tuntemista, kärkituotteisiin ja viestintään liittyviä valintoja sekä näihin pohjautuen onnistunutta brändin rakentamista. Luontomatkailusuunnitelman tavoite onkin määritellä Syötteen luontomatkailun tavoitebrändi yhdistämällä alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja valinnat luontomatkailun tulevaisuuden näkymiin ja asiakasodotuksiin. Tämän pohjalta luontomatkailusuunnitelmassa nimetään alueen kehittämisen suuntaviivat sekä linjataan keinoja ja toimenpiteitä, joiden avulla rakennetaan ja tuetaan määriteltyä tavoitebrändiä.

Luontomatkailusuunnitelma nostaa Syötteen luontomatkailun tulevien vuosien kehittämistyötä läpileikkaaviksi teemoiksi ja samalla onnistumisen edellytyksiksi kestävän kehityksen, asiakaskeskeisyyden ja mahdollistavan toimintakulttuurin edistämisen. Matkailussa kestävyyden vaaliminen, aitous, luonto- ja kulttuuriarvojen kunnioittaminen ovat paitsi itseisarvoja, myös yhä enemmän laatua ilmentäviä valtteja. Sen lisäksi, että hyvä luontomatkailukohde varmistaa matkailun ekologisen ja sosio-kulttuurisen kestävyyden, tarjoaa se lähiseudun asukkaille työtä, toimeentuloa ja palveluita. Luontomatkailusuunnitelman tavoitteena on varmistaa alueen kehityksen moniulotteinen kestävyys. Suunnitelmassa myös arvioidaan kestävyyteen liittyvien tavoitteiden toteutuminen viimeisimmällä tarkastelujaksolla.

Luontomatkailusuunnitelman tarkoituksena on siis tehdä luontomatkailun kehittämistyöstä suunnitelmallista, tavoitteellista ja läpinäkyvää. Lisäksi se raamittaa ja inspiroi kehittämiseen liittyvää yhteistyötä alueen matkailutoimijoiden kesken. Vahvistamalla ymmärrystä luontomatkailun tulevaisuudesta ja asiakkaan odotuksista, antamalla työkalut palveluiden, viestinnän ja tuotteistuksen laadun parantamiselle sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiselle luontomatkailusuunnitelma vastaa perimmäiseen tarkoitukseensa eli kestävyyden ja hyvinvoinnin moniulotteiseen varmistamiseen Syötteellä.  Luontomatkailusuunnitelman tarkoituksena on saada Syötteen suojelualueet tuottamaan yhä enemmän hyvinvointia luonnolle, yksilölle, paikallisyhteisöille ja yhteiskunnalle sekä samalla antaa askelmerkit alueen kehitykselle kohti yhä kestävämpää ja täten myös laadukkaampaa matkailukohdetta.

Syötteen luontomatkailusuunnitelma on laadittu vahvasti yhteistyössä alueen matkailutoimijoiden kanssa. Tämä osaltaan takaa sen, että suunnitelma on alueen yhteinen, ja että toimijat myös sitoutuvat sen tavoitteisiin.