Författare Sarajärvi Karoliina, Virkkunen Veikko
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2011
Sidantal 47 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 152
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-854-1 (pdf)
Sammandrag

Syötteen kansallispuisto sijaitsee Koillismaalla, Pudasjärven kaupungin sekä Taivalkosken ja Posion kuntien alueella. Syötteellä suoritettiin touko-elokuussa 2010 yritystutkimus, jolla selvitettiin Syötteen suojelualueilla (Syötteen kansallispuisto, Iso-Syötteen retkeilyalue, Syötteen virkistysmetsä, Soiperoisen luonnonsuojelualue ja Kylmäluoman retkeilyalue) toimivien luontomatkailuyritysten toimintakenttiä ja erityisesti Syötteen kansallispuiston merkitystä yritysten toiminnassa. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään alueen hoidon ja käytön suunnittelussa, virkistyskäytön kehittämisessä ja alueelle vuonna 2011 valmistuvassa luontomatkailusuunnitelmassa.

Yritystutkimukseen osallistui 22 Syötteen suojelualueilla ja niiden vaikutusalueella toimivaa yritystä, joista 13 ilmoitti käyttävänsä suojelualueita liiketoiminnassaan. Yritysten yleisimmät toimialat olivat ravitsemispalvelut (73 % vastanneista) ja ohjelmapalvelut (73 %). Noin 70 % yritysten asiakkaista oli suomalaisia. Yrityksissä toimi yleensä yhdestä kolmeen vakituista kokopäiväistä työntekijää ja osa-aikaisia työntekijöitä oli yleisimmin neljä. Yhteensä tutkimukseen osallistuneet yritykset työllistivät 156 henkilöä.

Yritykset pitivät Syötteen kansallispuiston merkitystä toiminnalleen erittäin suurena. Tärkeimpiä aktiviteetteja olivat opastetut retket ja vaellukset, lumikenkäily sekä koiravaljakkoajelut. Alueen palveluista parhaiksi arvioitiin palvelurakenteet maastossa, polttopuuhuolto, maasto-opasteet ja jätehuolto. Heikoimmat arviot saivat Metsähallituksen tarjoama koulutus ja erityisryhmien palvelut. Yritykset toivoivat palveluiden kehittämistä ja koulutusten järjestämistä.

Matkailun toimialan edellytykset ja taloudellinen kannattavuus nähtiin melko hyviksi. Yli puolet yrityksistä arvioi tekevänsä keskimääräistä enemmän yhteistyötä alueen muiden yritysten kanssa. Yhteistyö Metsähallituksen kanssa, varsinkin luontokeskuksen kautta, koettiin erityisen toimivana. Yritykset pitivät kestävän luontomatkailun periaatteita hyväksyttävinä ja oman toimintansa kannalta toteuttamiskelpoisina.

Yritykset arvioivat toimintansa pysyvän ennallaan tai kasvavan tulevaisuudessa. Syötteen kansallispuiston merkitys yrityksille näyttäisi olevan kasvussa, ja uusien tuotteiden kehittämisestä suojelualueille ollaan kiinnostuneita. Koillismaan ja varsinkin Syötteen kansallispuiston matkailun tulevaisuus näytti yritysten silmissä valoisalta: 86 % vastanneista ennusti kansallispuiston matkailun kasvavan tulevaisuudessa jonkin verran tai merkittävästi.